Informatie over privacybescherming van limango GmbH, Marsstraße 46, 80335 München, Duitsland


Status: 17-06-2024


Sinds 25 mei 2018 zijn de uniforme vereisten van de EU-basisverordening met betrekking tot gegevensbescherming (AVG) in heel Europa van kracht. In de onderstaande informatie over gegevensbescherming informeren wij u omtrent het verwerken van persoonsgegevens door limango GmbH, Marsstraße 46, 80335 München, Duitsland (“limango” en/of “wij” en/of “verantwoordelijke”), in overeenstemming met de AVG en de nationale regelgeving.

Gelieve onze gegevensbeschermingsinformatie aandachtig door te lezen. Als u vragen of opmerkingen hebt over onze gegevensbeschermingsinformatie, dan kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@limango.nl

1 Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke


Deze gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing op verwerken van gegevens door

limango GmbH
Marsstraße 46
80335 München
Duitsland
Tel. +49 89 24885-0
E-mailadres: klantenservice@limango.nl

vertegenwoordigd door de directieleden: Sven van den Bergh, Frank Losem, Martin Oppenrieder, Marcel de Vries

Website: www.limango.nl

voor de volgende website: www.limango.nl

2 Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming


De functionaris(sen) voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke kunt via

limango GmbH
Marsstraße 46
80335 München
Duitsland

E-mailadres: klantenservice@limango.nl

3 De door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde nagestreefde doeleinden van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslagen en de gerechtvaardigde belangen evenals categorieën van ontvangers


3.1 Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een overeenkomst

3.1.1 Gegevensverwerking bij sluiten van de overeenkomst

Indien u zich aanmeldt op een van onze websites/bij een van onze toepassingen en/of een nadere overeenkomst met ons sluit, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst met u. Het gaat hierbij onder meer om:
 • - Voornaam, achternaam
 • - Factuur- en leveradres
 • - E-mailadres
 • - Factuur- en betalingsgegevens
 • - Geboortedatum
 • - Telefoonnummer
De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punten a en b, AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele overeenkomst (bv. beheer van uw klant-/gebruikersaccount, verwerken van een koopovereenkomst) tussen u en ons. Bij aankoop via onze websites/toepassingen zijn wij bovendien op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW)wettelijk verplicht een elektronische orderbevestiging te sturen (artikel 6, lid 1, punt c, AVG).

Voor zover wij uw gegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie hieronder 3.3) slaan wij de verzamelde gegevens op voor het afhandelen van de overeenkomst gedurende de looptijd daarvan, alsmede tot het einde van de wettelijke of eventuele contractuele waarborg- en garantierechten. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijk bepaalde termijnen inzake de uit het handels- en belastingrecht voortvloeiende vereiste gegevens met betrekking tot de contractuele overeenkomst. Gedurende die periode worden de gegevens uitsluitend in het kader van een controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt.

Daarnaast is de volgende gegevensverwerking nodig voor het afhandelen van een via onze websites/toepassingen gesloten koopovereenkomst.

Uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan door ons ingeschakelde betalingsdienstverleners die de betaling(en) afhandelen. Informatie over uw leveradres geven wij door aan door ons ingeschakelde logistieke bedrijven en verzendpartners. Om te waarborgen dat de goederen volgens uw wensen worden afgeleverd, geven wij uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw telefoonnummer aan het door ons ingeschakelde logistieke bedrijf en/of de verzendingspartner dat of die de aflevering uitvoert. Die zullen eventueel vooraf contact met u opnemen, om de details van de aflevering met u af te stemmen. De desbetreffende gegevens worden alleen voor dat doel doorgegeven en worden na geslaagde aflevering weer gewist.

3.1.2 Kredietwaardigheid en doorgeven aan inlichtingendiensten

Om u een zo mogelijk optimale keuze aan betaalmethoden te kunnen aanbieden, werken wij samen met onze partner Buckaroo, Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht. Bij het kiezen van de betaalmethode via Buckaroo worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en e-mailadres) op basis van uw uitdrukkelijk verleende toestemming aan Buckaroo doorgegeven, die vervolgens een passende evaluatie uitvoert op basis van erkende wiskundig-statistische procedures. Het gebruik van de gegevens beschreven in de Buckarooprivacyverklaring voor risicobeoordeling bij het gebruik van een Buckaroo-betaalmethode geldt ook voor verificatie ten behoeve van een optimale keuze uit betaalmethoden.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

3.1.3 Gebruik van gegevens voor fraudepreventiedoeleinden

Aan de hand van de gegevens die u in het kader van een bestelling opgeeft kan worden gecontroleerd of er sprake is van een atypische bestelprocedure (bijvoorbeeld gelijktijdig bestellen van een groot aantal goederen op hetzelfde adres met gebruikmaking van verschillende klantaccounts). In beginsel hebben wij een gerechtvaardigd belang in het uitvoeren van een dergelijke controle. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

3.1.4 Doorgifte van gegevens aan vervoersdienstverleners

Voor het leveren van bestelde goederen werken wij samen met logistieke dienstverleners/transportbedrijven en/of verzendingspartners: de volgende gegevens kunnen aan hen worden doorgegeven voor de levering van de bestelde goederen of de aankondiging daarvan: voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer (bv. voor expeditieaankondigingen).

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt b, AVG.

3.1.5 Doorgifte van gegevens over uitstaande vorderingen aan incassodiensten

Als u ondanks herhaalde aanmaningen openstaande facturen niet betaalt of afbetalingstermijnen niet nakomt, kunnen wij de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een incasso overdragen aan een incassodienst, ten behoeve van de incasso. Als alternatief kunnen we de openstaande vorderingen à forfait verkopen aan een incassodienst. Deze wordt dan eigenaar van de vordering en stelt de vordering in eigen naam in. De rechtsgrondslag voor doorgifte van gegevens in het kader van fiduciaire incasso is artikel 6, lid 1, punt b, AVG; doorgifte van gegevens in het kader van verkoop van vorderingen is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

3.1.6 Categorieën van ontvangers

3.1.6.1 Processor

Voor de verwerking van uw gegevens maken wij gebruik van verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de verwerkingsverantwoordelijke.

3.1.6.2 Andere externe partners

Daarnaast maken we gebruik van andere externe partners die nodig zijn voor het leveren van diensten en het bereiken van verschillende doeleinden. Wij geven persoonsgegevens door aan deze externe partners als dit noodzakelijk is in het kader van de levering van diensten (bijvoorbeeld alleen aan aangesloten netwerken voor factureringsdoeleinden).

De wettelijke basis voor deze gegevensoverdracht is artikel 6, lid 1, onder b), f) van de AVG.

3.1.7 Doorgifte van gegevens aan partnerbedrijven

U heeft de mogelijkheid om te profiteren van aanbiedingen van externe bedrijven op ons platform. In deze gevallen kunt u rechtstreeks met onze partner een contract sluiten, waaraan de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract (bijv. voornaam, achternaam, factuur- en leveringsadres, e-mailadres, factuur- en betalingsgegevens, geboortedatum, telefoonnummer) worden doorgegeven. Dergelijke voordeelaanbiedingen van onze partners zijn herkenbaar als partneraanbiedingen.

3.2 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.2.1 Reclamemateriaal via de post

In beginsel hebben wij een gerechtvaardigd belang in het gebruikmaken van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Wij verwerken de volgende gegevens voor onze eigen marketingdoeleinden en voor die van derden: voornaam, achternaam, postadres, geboortejaar.

Bovendien hebben wij het recht om verdere met inachtneming van de wettelijke voorschriften over u verzamelde persoonsgegevens op te slaan voor onze eigen marketingdoeleinden en voor die van derden. Het is de bedoeling om u uitsluitend reclame te sturen die is gericht op uw werkelijke of vermeende behoeften en u niet lastig te vallen met nutteloze reclame.

De extra opgeslagen gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Bovendien pseudonimiseert/anonimiseert limango uw verzamelde persoonsgegevens om daar gepseudonymiseerd/geanonimiseerd gebruik van te maken voor haar eigen marketingdoeleinden en voor die van derden (adverteerders).

De gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden gebruikt om individueel online bij u te adverteren, terwijl reclamemaken kan worden uitbesteed aan externe dienstverleners en/of agentschappen. De rechtsgrondslag voor het gebruikmaken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde via klantenservice@limango.nl kosteloos en met werking voor de toekomst, uw instemming van het gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens voor bovengenoemde marketingdoeleinden intrekken.

Indien u bezwaar aantekent, worden uw gegevens geblokkeerd voor verdere promotionele gegevensverwerking. Wij wijzen u erop dat er in uitzonderlijke gevallen toch tijdelijk nog reclamemateriaal kan worden verzonden nadat u bezwaar hebt aangetekend. Dat ligt aan de om technische redenen vereiste voorbereidingstijd en betekent niet, dat wij uw bezwaar niet hebben verwerkt.

3.2.2 Nieuwsbrieven

Op onze websites/in onze toepassingen bieden wij de mogelijk u op onze nieuwsbrieven te abonneren. Om er zeker van te zijn, dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van uw e-mailadres, maken wij gebruik van de zgn. double-opt-in-procedure (DOI-procedure). Nadat u uw e-mailadres in het registratieveld hebt ingevoerd en uw toestemming hebt verleend voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, sturen wij een bevestigingslink naar het opgegeven e-mailadres. Pas nadat u op deze bevestigingslink hebt geklikt, zal uw e-mailadres worden toegevoegd aan onze mailinglijst voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door een bericht te sturen naar klantenservice@limango.nl of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid aan het einde van elke nieuwsbrief.

3.2.3 Kansspelen

Indien u zich inschrijft voor door limango georganiseerde kansspelen, zullen wij uw gegevens die bij het inschrijven worden verstrekt, gebruiken om de deelnemingsovereenkomst uit te voeren, in het bijzonder om u op de hoogte te stellen van prijzen en, indien van toepassing, om onze aanbiedingen en/of aanbiedingen van onze kansspelpartners te adverteren. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in de deelnamevoorwaarden van het desbetreffende kansspel. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punten a, b en f, AVG.

3.2.4 Trusted Shops Trustbadge

Deze website maakt gebruik van het keurmerk van Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen ten behoeve van de afwikkeling van contracten en aanbevelingen. Met behulp van de Trustbadge worden klantbeoordelingen of het Trusted Shops-keurmerk voor onze online shop weergegeven. Als klant kun je je aankoop laten dekken door de kopersbescherming van TrustedShops. Hiervoor worden logbestanden gebruikt en worden onder andere de volgende gegevens verzameld: aankoopdatum, nummer van de bestelling, gehasht e-mailadres, IP-adres.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

4 Online-aanwezigheid en website-optimalisatie inclusief toestemming


Samenvatting

Als exploitant van het platform verzamelt limango limango.nl gegevens over het gedrag van gebruikers op de bovengenoemde website (trackinggegevens). Dit omvat onder andere welke afzonderlijke subpagina's (artikeldetailpagina's) zijn opgeroepen. Voor dit doel kunnen limango en/of de partners van limango onder andere cookies plaatsen in de browser die door de betreffende gebruiker wordt gebruikt. Het verzamelen van trackinggegevens is over het algemeen alleen toegestaan als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. U kunt deze toestemming geven door op de knop "AKKOORD" te klikken in de "cookiebanner" die op limango.nl wordt weergegeven. Het verlenen van toestemming is echter niet noodzakelijk voor de verwerking van dergelijke trackinggegevens, die limango.nl noodzakelijk is voor het aanbieden van de website. Dit omvat bijvoorbeeld het plaatsen van cookies met als doel het weergeven van het winkelwagentje. Limango kan de informatie over uw gebruiksgedrag onder andere gebruiken om aanbiedingen te tonen die voor u interessant zijn op limango.nl of om u op andere websites te adverteren door middel van gepersonaliseerde inhoud (bijv. retargeting). Voor zover persoonsgegevens over uw gebruiksgedrag op limango.nl ook door andere aanbieders kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het "verrijken van uw eigen informatie", vindt dergelijk gebruik in deze gevallen alleen plaats als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. In deze gevallen vindt de verdere verwerking van de op limango.nl verzamelde gegevens regelmatig plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de aanbieders. In het kader van deze verdere verwerking kunnen de aanbieders de gegevens doorgeven aan de VS. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvoor voldoende rechtsmiddelen heeft. Trackinggegevens die limango zelf verzamelt en opslaat, worden door limango uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verwerkt. Dat maakt het mogelijk om het niveau van uw privacy te verhogen. Als u afzonderlijke cookies die in uw browser zijn geplaatst, wilt verwijderen of wilt weten welke dienstverleners/aanbieders cookies in uw browser hebben geplaatst, kunt u dit doen via een "voorkeursmanager". Zo'n zoekopdracht kan bijvoorbeeld worden opgehaald bij https://www.youronlinechoices.com/de/. U heeft ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat het plaatsen van cookies wordt verhinderd of alleen het plaatsen van bepaalde soorten cookies wordt toegestaan. Details over de mogelijkheid om de instellingen van de gangbare browsertypes (bijv. Google Chrome, Firefox) te wijzigen, vindt u in paragraaf 4.2 van deze privacyverklaring.4.1 Cookies – Algemene informatie en toestemmingsvereiste

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen. De cookie slaat informatie op die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk op de hoogte zijn van uw identiteit. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Hierdoor kunnen wij u bijvoorbeeld de cross-page winkelwagenweergave aanbieden, waarin u kunt zien hoeveel artikelen er momenteel in uw winkelwagen zitten en hoe hoog uw huidige aankoopwaarde is. Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat om uw computer bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente of cross-session cookies). Met name deze cookies dienen onder andere om ons aanbod voor u aantrekkelijker te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om informatie die specifiek is afgestemd op uw interesses weer te geven op de website limango.nl.

Volgens de wettelijke voorschriften is het opslaan van informatie op eindapparaten (desktops, mobiele telefoons, tablets en dergelijke) - bijv. door het plaatsen van cookies - en het ophalen van informatie van eindapparaten (tracking) over het algemeen alleen toegestaan als u vooraf toestemming hebt gegeven. Er hoeft echter geen toestemming te worden gegeven als een dergelijke opslag/opvraging noodzakelijk is voor het aanbieden van de website (inclusief technisch noodzakelijke cookies). Er wordt bijvoorbeeld een noodzaak gegeven met betrekking tot het waarborgen van de volgende functionaliteiten / het bereiken van de volgende doeleinden:

- Weergave van de winkelwagen,
- Weergave van het verlanglijstje,
- Inschakelen en onderhouden van de inlog
- Zorgen voor systeembeveiliging.

Met betrekking tot de gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de werking van de website, heeft u geen recht van bezwaar. Daarom is binnen de toestemmingsvoorkeuren in de toestemmingstool de selectie "Noodzakelijk" altijd geactiveerd en kan deze niet worden gedeselecteerd.

U kunt de website limango.nl gebruiken zonder dat er gegevens van uw apparaat worden opgehaald of opgeslagen voor doeleinden die limango.nl niet noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de website. Om deze reden wordt bij het gebruik van de website limango.nl - tenzij u daarvoor toestemming geeft - alleen "basistracking" geactiveerd.4.2 Interventiemogelijkheden / browserinstellingen

Natuurlijk kunt u uw browser zo instellen dat deze bepaalde cookies niet op uw apparaat opslaat. De Help-functie in de menubalk van de meeste webbrowsers vertelt u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u ervoor kunt zorgen dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of hoe u alle cookies die u al hebt ontvangen kunt verwijderen en blokkeren voor alle andere.

Ga hiervoor als volgt te werk:

Im Internet Explorer:

1. Selecteer in het menu "Extra" "Internetopties".
2. Klik op het tabblad "Privacy".
3. Nu kunt u de beveiligingsinstellingen voor de internetzone maken. Hier kunt u instellen of en welke cookies moeten worden geaccepteerd of geweigerd.
4. Klik op "OK" om uw instelling te bevestigen.

Im Firefox:

1. Selecteer in het menu "Extra" "Instellingen".
2. Klik op "Privacy".
3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu "Maken volgens aangepaste instellingen".
4. Nu kun je instellen of je cookies accepteert, hoe lang je deze cookies wilt bewaren en uitzonderingen toevoegen aan welke websites je altijd of nooit wilt toestaan om cookies te gebruiken.
5. Klik op "OK" om uw instelling te bevestigen.

In Google Chrome:

1. Klik op het Chrome-menu in de werkbalk van de browser.
2. Selecteer nu "Instellingen".
3. Klik op "Toon geavanceerde instellingen".
4. Klik onder "Privacy" op "Instellingen voor inhoud".
5. Onder "Cookies" kunt u de volgende instellingen voor cookies instellen:
- Cookies verwijderen
- Blokkeer cookies standaard
- Cookies en websitegegevens standaard verwijderen na het sluiten van de browser
- Uitzonderingen toestaan voor cookies van bepaalde websites of domeinen

Als u afzonderlijke cookies die in uw browser zijn ingesteld wilt verwijderen of wilt weten welke dienstverleners/aanbieders cookies in uw browser hebben geplaatst, kunt u dit ook doen via een "voorkeursmanager". Zo'n tool kan worden opgeroepen op https://www.youronlinechoices.com/nl/.

4.3 Usercentrics Consent Management Platform

Voor het beheer van uw instellingen en het documenteren van toestemmingen van gebruikers van onze diensten, gebruiken wij een toestemmingstool ("Usercentrics") van de aanbieder Usercentrics GmbH (Sendlinger Str. 7, 80331 München). Usercentrics wordt onder andere gebruikt om de cookie-instellingen voor de gehele website op te slaan. Usercentrics slaat informatie op over de categorieën cookies die door de website worden gebruikt en of gebruikers hun toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Hierdoor kan limango voorkomen dat cookies in elke categorie in de browser van de gebruiker worden geplaatst als er geen toestemming wordt gegeven voor afzonderlijke categorieën. Usercentrics maakt gebruik van cookies voor het opslaan van informatie, die een normale levensduur van drie jaar hebben, zodat de instellingen van terugkerende bezoekers worden opgeslagen.
De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG.

4.4 Toestemming voor het gebruik van afzonderlijke online diensten / het verzamelen van trackinggegevens

Zoals reeds uiteengezet in paragraaf 4.1 van deze privacyverklaring, verzamelt en verwerkt limango trackinggegevens gedeeltelijk op basis van toestemming. U geeft deze toestemming door op de website op de knop "AKKOORD" te klikken limango.nl in een banner die linkt naar deze toestemmingsteksten. Door op de knop "AKKOORD" te klikken, geeft u limango toestemming om gegevens op uw apparaat op te slaan (bijv. door cookies in te stellen) of om gegevens van uw apparaat op te halen. Door op de knop "AKKOORD" te klikken, geeft u bovendien toestemming voor het gebruik van bepaalde reclamefuncties, waarvan het gebruik op zich toestemming vereist. U heeft ook de mogelijkheid om op "Instellingen" in de banner te klikken en daar uw toestemmingsvoorkeuren te beheren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieën 'Noodzakelijk', 'Statistieken' en 'Personalisatie'. De gegevensverwerking die in verband met deze reclamefuncties plaatsvindt, wordt hieronder beschreven (paragraaf 4.4.2 tot paragraaf 4.4.3.5 van deze privacyverklaring).

Alle gegevensverwerkingsactiviteiten die vallen onder de toestemming die u hebt gegeven door op de knop "AKKOORD" te klikken, dienen hetzelfde doel, namelijk dat van "reclame".

Intrekking van alle toestemmingen

Alle toestemmingen die u hebt gegeven door op de knop "AKKOORD" in de banner te klikken, kunnen worden hier met één klik ingetrokken.

4.4.1 Technisch noodzakelijke cookies (geen toestemming vereist)

4.4.1.1 Sentry

Deze website kan gebruik makenvan Sentry. Sentry is software voor het bijhouden van bugs die ontwikkelaars helpt de prestaties van hun code te diagnosticeren, bugs erin op te lossen en zo de code te optimaliseren. Het wordt gebruikt voor het realtime volgen van bugs en geeft ontwikkelaars het inzicht dat ze nodig hebben om crashes van websiteservices/-functies te reproduceren en op te lossen (bijv.: Welke fout is er opgetreden?). Om dit te bereiken, registreert en logt de tool foutgebeurtenissen met gedetailleerde informatie over de opgetreden fout, met als doel de stabiliteit van de limango-omgeving te verbeteren. Voor dit doel worden de volgende gegevens verzameld: browserinformatie, apparaatinformatie, pagina-informatie, foutinformatie, enz.

Het verwerkingsbedrijf is limango GmbH, Marsstraße 46, 80335 München.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG en § 25, lid 2, nr. 2 TTDSG.

Zie voor meer informatie hier.

4.4.1.2 limango internes Tracking 1

Limango maakt gebruik van zijn eigen operationele webtrackingtechnologie. Dit wordt gebruikt om onze diensten te leveren en wordt bijvoorbeeld gebruikt om te herkennen of u lid bent, om artikelen te onthouden die u aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd of om de stabiliteit van het systeem te bewaken. Hiervoor worden javascript, lokale opslag, sessieopslag, xhr en cookies gebruikt en worden de volgende gegevens verzameld: bezoeken, browserinformatie, tijdstempel, verwijzer, enz.

Het verwerkingsbedrijf is limango GmbH, Marsstraße 46, 80335 München.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG en § 25, lid 2, nr. 2 TTDSG.

Zie voor meer informatie hier.

4.4.2 Toestemming voor functioneel

4.4.2.1 Toestemming voor Zenloop

Deze website maakt gebruik van de klanttevredenheidsenquête van zenloop GmbH, Erich-Weinert-Str.145, 10409 Berlijn ten behoeve van klanttevredenheidsonderzoeken. Deze service stelt ons in staat om u tijdens en na het winkelen bij limango te vragen naar uw tevredenheid over onze online shop. Hiervoor worden de volgende gegevens verzameld: klant-ID, campagne en categorie.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van zenloop GmbH op: https://www.zenloop.com/de/legal/privacy en de mogelijkheid om uw toestemming voor de beschreven gegevensverwerking in te trekken hier.

4.4.2.2 Toestemming voor Emarsys

Deze website maakt gebruik van de marketingsoftware van Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn met als doel de klantloyaliteit, analyse, automatisering, tracking, e-mailcampagnes en personalisatie te vergroten. Hiervoor worden cookies gebruikt en worden onder andere de volgende gegevens verzameld: IP-adres, datum en tijd van bezoek, gebruiksgegevens, openen van e-mails, surfgeschiedenis. Dit gebeurt volledig anoniem en bevat geen naam, adres, e-mailadres of andere persoonlijke informatie. Voor ingelogde bezoekers verzamelen we slechts één versleutelde identificatiecode die niet kan worden gebruikt om u te identificeren. Daarnaast worden cookies gebruikt om anonieme, statistische informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Emarsys Interactive Services GmbH: https://emarsys.com/de/privacy-policy/ en de mogelijkheid om uw toestemming voor de beschreven gegevensverwerking in te trekken hier.

4.4.2.3 Toestemming voor interne tracking van limango 2

Limango maakt gebruik van zijn eigen operationele webtrackingtechnologie. De gegevens die via deze tracking worden verzameld, worden uitsluitend gepseudonimiseerd of onder een pseudoniem verwerkt. Als gevolg hiervan is een directe toewijzing van de gegevens aan uw persoon niet mogelijk zonder het gebruik van afzonderlijk opgeslagen informatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van javascript, local storage, session storage, xhr en cookies en worden de volgende gegevens verzameld: gebruiksgedrag van onze shop, browser- en apparaatinformatie, bestelgedrag, zoek- en navigatiegedrag. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de winkelervaring voor u te verbeteren, bugs te identificeren, nieuwe functies te testen en onze aanbiedingen te personaliseren.

Het verwerkingsbedrijf is limango GmbH, Marsstraße 46, 80335 München.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Meer informatie en de mogelijkheid om uw toestemming voor de beschreven gegevensverwerking in te trekken, vindt u hier.

4.4.3 Toestemming voor marketing

4.4.3.1 Toestemming voor Google

Deze website maakt gebruik van de Google Ads-service. Google Ads is een online advertentieprogramma dat wordt beheerd door Google Ireland Limited ('Google'), Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ierland.

Wij maken gebruik van de re-marketingfunctie binnen de Google Ads-dienst. Met de re-marketingfunctie kunnen we u advertenties tonen op basis van uw interesses op andere websites binnen het Google Netwerk. Voor dit doel wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld welke aanbiedingen u hebt bekeken. Hierdoor kunnen wij u ook na uw bezoek aan onze website geïndividualiseerde advertenties tonen op de online zoekmachine Google zelf, zogenaamde "Google Ads", en op andere websites. Voor dit doel slaat Google een cookie op in uw browser wanneer u Google-diensten of websites in het Google-advertentienetwerk bezoekt. Deze cookie wordt gebruikt om uw bezoeken te registreren. De cookie wordt gebruikt om uw webbrowser uniek te identificeren en niet om u persoonlijk te identificeren. Het is mogelijk dat Google de via de website verzamelde gegevens limango.nl over uw gebruiksgedrag ook gebruikt voor eigen doeleinden of voor de doeleinden van andere Google-klanten (bijv. om geïndividualiseerde advertenties van derden weer te geven). Een dergelijke verdere verwerking van de gegevens en de verwerking van de gegevens nadat deze door limango aan Google zijn doorgegeven, wordt uitgevoerd door Google als enige verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In dit verband kan Google, als enige verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming, gegevens over u opslaan in de VS. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvoor voldoende rechtsmiddelen kunt aanwenden.

Bovendien maken wij in het kader van het gebruik van de Google Ads-dienst gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer/apparaat opgeslagen. Deze cookies vervallen na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor advertentieklanten die hebben gekozen voor conversietracking.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Meer informatie over Google Ads en het privacybeleid van Google vindt u op: www.google.com/privacy/ads/

Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene (bijv. recht op verwijdering) doen gelden met betrekking tot de gegevens die Google als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

U kunt hier of weiger het verlenen van toestemming voor het gebruik van Google Ads.

Google Ad Manager kan worden gebruikt om cookies van advertentienetwerken in uw browser te plaatsen. Deze cookies dienen om de browser te herkennen die u www.limango.nl gebruikt wanneer u de website bezoekt, om u geïndividualiseerde advertenties te kunnen tonen op basis van gegevens die over u zijn verzameld. Google verwerkt de gegevens die op deze website over u worden verzameld als enige verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In dit verband is het mogelijk dat uw gegevens van Google naar de VS worden doorgegeven. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvoor voldoende rechtsmiddelen heeft.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Meer informatie en de mogelijkheid om uw toestemming voor de beschreven gegevensverwerking in te trekken, vindt u hier.

4.4.3.3 Toestemming voor Microsoft Advertising

Onze website maakt gebruik van de Microsoft Advertising-service. Microsoft Advertising is een online advertentieprogramma van Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521). ('Microsoft'). Daarbij maken wij gebruik van de zogenaamde Universal Event Tracking (UET) binnen de Microsoft Advertising-dienst, die wordt gebruikt om gegevens op deze website te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Voor dit doel wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld welke aanbiedingen u hebt bekeken. Voor dit doel slaat Microsoft een cookie op in uw browser. Deze cookie wordt gebruikt om uw bezoeken te volgen. De cookie wordt gebruikt om uw webbrowser uniek te identificeren en niet om u persoonlijk te identificeren. Microsoft blijft de gegevens die op deze website over u worden verzameld, verwerken als de enige verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In dit verband is het mogelijk dat uw gegevens van Microsoft naar de Verenigde Staten worden doorgegeven. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvoor voldoende rechtsmiddelen heeft.

De rechtsgrond voor de hierboven beschreven gegevensverwerking is die van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG (toestemming).

Meer informatie over de privacyverklaring van Microsoft hier. Hier kunt u ook de rechten van betrokkenen doen gelden waarop u jegens Microsoft recht heeft (bijv. recht op verwijdering). U kunt hier of weiger toestemming te geven voor het gebruik van Microsoft Advertising.

4.4.3.4 Toestemming voor Meta-retargeting (aangepaste doelgroep van de website)

Een pixel van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ierland ('Meta') is geïntegreerd in deze website (Website Custom Audience Pixel). Deze pixel verzamelt informatie over het gebruik van deze website (bijv. informatie over bekeken artikelen) door limango GmbH en Meta Platforms Ireland Limited onder gezamenlijke verantwoordelijkheid en geeft deze door aan Meta Platforms Ireland Limited. Bovendien geven wij uw e-mailadres dat in uw klantaccount is opgeslagen, als hashwaarde door aan Meta, op voorwaarde dat wij u herkennen wanneer u bent ingelogd en u uw toestemming geeft voor deze gegevensoverdracht via de banneroplossing die op deze website wordt gebruikt. De hashwaarde van het e-mailadres wordt door Meta uitsluitend gebruikt voor de herkenning van websitebezoekers in het kader van de weergave van gepersonaliseerde advertenties. Hetzelfde geldt voor de overdracht/het gebruik van uw IP-adres en uw user-agent. Deze informatie kan aan u worden toegewezen met behulp van andere informatie die Meta over u heeft opgeslagen, bijvoorbeeld omdat u eigenaar bent van een account op het sociale netwerk "Facebook" en "Instagram". Op basis van de informatie die via de pixel wordt verzameld, kunnen op interesses gebaseerde advertenties voor onze aanbiedingen aan u worden getoond in uw Facebook- of Instagram-account (retargeting). De informatie die via de pixel wordt verzameld, kan ook door Meta worden samengevoegd en de geaggregeerde informatie kan door Meta Platforms Ireland Limited worden gebruikt voor eigen advertentiedoeleinden en voor advertentiedoeleinden van derden. Meta kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en deze informatie ook gebruiken om reclame te maken voor aanbiedingen van derden. Meta Platforms Ireland Limited kan de informatie die via de pixel wordt verzameld, ook combineren met andere informatie die Meta Platforms Ireland Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het sociale netwerk "Facebook" en "Instagram", zodat Meta Platforms Ireland Limited een profiel over u kan opslaan. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Meta Platforms Ireland Limited is als enige verantwoordelijk voor de permanente opslag en verdere verwerking van de trackinggegevens die worden verzameld via de Custom Audience-pixel van de website die op deze website wordt gebruikt. In deze context kan Meta Platforms Ireland Limited gegevens over u opslaan in de VS als de enige verwerkingsverantwoordelijke onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvoor voldoende rechtsmiddelen kunt aanwenden.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG (toestemming).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Meta vind je hier: https://de-de.facebook.com/policy.php

Hier vindt u ook de mogelijkheid om uw rechten als betrokkene (bijv. recht op verwijdering) te doen gelden tegenover Meta Platforms Ireland Limited. U kunt uw toestemming voor de overdracht van gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited intrekken door het gebruik van de pixel op deze website hier of weiger toestemming te geven voor het gebruik van meta-retargeting.

4.4.3.5 Toestemming voor Pinterest-retargeting (Pinterest-tag)

Op deze website is een pixel (Pinterest-tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) geïntegreerd. Deze pixel verzamelt informatie over het gebruik van deze website (bijv. informatie over bekeken items) onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Pinterest Europe Limited en limango en geeft deze door aan Pinterest Europe Limited. De verdere verwerking van de gegevens die aan Pinterest Europe Limited worden doorgegeven, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Pinterest Europe Limited in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze informatie die aan Pinterest Europe Limited wordt doorgegeven, kan aan u worden toegewezen met behulp van andere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft opgeslagen, bijvoorbeeld omdat u eigenaar bent van een account op het sociale netwerk "Pinterest". Op basis van de informatie die via de pixel wordt verzameld, kunnen op interesses gebaseerde advertenties voor onze aanbiedingen aan u worden getoond in uw Pinterest-account (retargeting). De informatie die via de pixel wordt verzameld, kan ook worden samengevoegd door Pinterest Europe Limited en de geaggregeerde informatie kan door Pinterest Europe Limited worden gebruikt voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden. Zo kan Pinterest Europe Limited uit uw surfgedrag op deze website bepaalde interesses afleiden en deze informatie ook gebruiken om reclame te maken voor aanbiedingen van derden. Pinterest Europe Limited kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest", zodat Pinterest Europe Limited een profiel over u kan opslaan. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Voor zover Pinterest Europe Limited uw gegevens verwerkt als enige verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming, is het mogelijk dat uw gegevens door Pinterest Europe Limited naar de VS worden verzonden. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvoor voldoende rechtsmiddelen heeft.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vindt u hier: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene (bijv. recht op verwijdering) doen gelden met betrekking tot de gegevens die Pinterest Europe Limited over u als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. U kunt hier of weiger het verlenen van toestemming voor het gebruik van Pinterest-retargeting.

4.4.3.6 Toestemming voor Adjust

Alleen bij het gebruik van de app gebruiken we de gebruiksevaluatie- en analysetechnologie Adjust van adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlijn. Adjust verzamelt gegevens over interactie met ons reclamemateriaal, installatie- en evenementgegevens van de app en stelt deze beschikbaar als gepseudonimiseerde evaluaties. We gebruiken deze informatie om het succes van onze app-marketingcampagnes te meten, voor ons eigen marktonderzoek en om de app te optimaliseren. Voor deze evaluaties gebruikt Adjust uw IDFA- of Android-ID en uw geanonimiseerde IP- en MAC-adres. De verzamelde informatie wordt ook doorgestuurd naar de juiste providers met als doel het uitvoeren en optimaliseren van onze app-advertentiecampagnes. U kunt de details van de gebruikte providers vinden in de respectieve secties van ons privacybeleid.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Artikel 6, Lid 1, letter a), van de AVG (Toestemming).

Meer informatie vindt u op de website van adjust GmbH: https://www.adjust.com/ en de mogelijkheid om uw toestemming voor de beschreven gegevensverwerking hier in te trekken. .5 Social-media-plug-ins


Op grondslag van artikel 6, lid 1, punt f, AVG, maken wij gebruik van plug-ins in de social media Facebook en WhatsApp, om ons bedrijf via die media meer bekendheid te geven. De daarachter liggende reclamedoeleinden worden geacht een gerechtvaardigd belang te zijn, zoals bedoeld in de AVG. De verantwoordelijkheid voor de privacy-conforme werking moet door de desbetreffende aanbieder ervan worden gewaarborgd.

Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en van het verdere verwerken en gebruikmaken van de gegevens door de desbetreffende aanbieder, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van de die aanbieder, waarvoor u hieronder een link kunt vinden.

Door u eerst af te melden op de sites van de sociale netwerken en de geplaatste cookies te wissen, kunt u vermijden dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan limango.nl, limango-outlet.nl en limango-travel.de de over u verzamelde gegevens met uw gebruikersaccount bij het desbetreffende sociale netwerk in verband kunnen brengen. Als u niet wilt dat sociale netwerken de gegevens die via onze website worden verzameld direct aan uw profiel koppelen, dan moet u zich bij de relevante sociale netwerken afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van plug-ins ook in zijn geheel verhinderen met behulp van add-ons in uw browser, bv. met het blokkeerscript “NoScript”:http://noscript.net.

5.1 WhatsApp

Op deze website wordt ook gebruik gemaakt van een WhatsApp-knop (WhatsApp-share-button). Via die knop kunt u inhoud van limango-outlet.de delen met uw mobiele telefoon via de WhatsApp-toepassing. De knop is een hyperlink. Wanneer de knop op deze site verschijnt, worden er nog geen persoonsgegevens doorgegeven aan de exploitanten of WhatsApp of aan derden. Zodra u de knop WhatsApp gebruikt, weet de exploitant van WhatsApp welke inhoud er wordt gedeeld en dat de knop op deze website is gebruikt. Meer informatie over het omgaan met persoonsgegevens door de exploitant van WhatsApp kunt u vinden in de privacyverklaring van de exploitant: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

5.2 Pinterest

Deze website bevat plug-ins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”). U herkent de Pinterest-plug-in aan de “Pin it”-knop op onze website. Als u op de “Pin it”-knop van Pinterest klikt terwijl u bent ingelogd op uw Pinterest-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Pinterest-profiel. Hierdoor kan Pinterest bezoeken aan onze website koppelen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe Pinterest deze gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

5.3 Instagram

Deze website bevat ook plug-ins van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (“Instagram”). U herkent de Instagram-plug-in aan de “Instagram”-knop op onze website. Als u op de “Instagram”-knop van Instagram klikt terwijl u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram bezoeken aan onze website koppelen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe Instagram deze gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

5.4 Facebook Connect/Login

limango biedt de gebruiker de mogelijkheid om zich voor de dienst aan te melden met behulp van zijn Facebook-toegang (de zgn. Facebook-Connect-functie). Facebook Connect is een dienst van het sociale netwerk Facebook, die wordt beheerd door Facebook, Inc (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten van Amerika (“Facebook”). Apart registreren bij limango is dan niet nodig. Om zich aan te melden wordt de gebruiker doorgestuurd naar de website van Facebook, waar hij zich dan met zijn gebruikersgegevens kan aanmelden. Daardoor worden het Facebookprofiel en de dienst van limango aan elkaar gekoppeld. Door die koppeling ontvangt limango automatisch die gegevens van Facebook, waarvoor hij toestemming heeft verleend (bv. voornaam, achternaam, e-mailadres, profielfoto, geslacht en vriendenlijst). Wij gebruiken die gegevens om u tijdens uw gebruik van limango te kunnen identificeren.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Meer informatie omtrent Facebook Connect en de privacy-instellingen kunt u vinden in de privacyverklaring:https://nl-nl.facebook.com/about/privacy.

6 Klantaccount / gebruikersaccount


6.1 Algemene informatie over het klantaccount

Om volledig van onze dienst gebruik te kunnen maken, moet u zich met uw e-mailadres inschrijven. Daardoor sluit u een overeenkomst met limango over toegang tot onze dienst en onze aanbiedingen. De grondslag voor die overeenkomst wordt gevormd door onze Algemene Voorwaarden alsmede deze privacybepalingen, die u tijdens het inschrijven aanvaardt. Een integraal onderdeel van deze overeenkomst is ook, dat u instemt met het per e-mail ontvangen van informatie over aanbiedingen.

“Met mijn aanmelding accepteer ik de privacybeleid en het algemene voorwaarden van limango GmbH en word per e-mail geïnformeerd over de acties van limango.”

U kunt die instemming te allen tijde via uw account of via de link aan het einde van elke nieuwsbrief intrekken. Na registratie hebt u volledige toegang tot onze dienst en tot onze aanbiedingen.

Wanneer u een gebruikers-/klantaccount aanmaakt, worden uw hier verzamelde gegevens verwerkt op grondslag van artikel 6, lid 1, punten b en a, AVG.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw klantaccount te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat de gegevens die in de klantaccount kunnen worden bekeken niet tegelijkertijd worden verwijderd, als u ooit een bestelling bij ons hebt geplaatst. Uw gegevens worden automatisch gewist na het verstrijken van de op ons van toepassing zijnde commerciële en fiscale bewaartermijnen. De rechtsgrondslag voor het verdere verwerken van gegevens is artikel 6, lid 1, punten c en f, AVG.

6.2 Contactopname

U kunt op meerdere manieren contact met ons opnemen. Per e-mail, telefonisch of via de post. Wanneer u contact met ons opneemt, gebruiken wij die persoonlijke gegevens, die u ons in dit kader vrijwillig verstrekt en uitsluitend om met u in contact te treden en uw verzoek te verwerken.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punten a, b, c en f, AVG.

6.3 Klantevaluatie/opmerkingen

Op meerdere plekken hebt u de gelegenheid om eigen inhoud op limango.nl te publiceren (bv. productbeoordelingen, opmerkingen, enz.) Wanneer u een opmerking maakt, een aanbeveling doet of een beoordeling schrijft over producten, merken en stijlen, verwerken wij de persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt als onderdeel van de opmerking of beoordeling. Op limago.de kunt u in beginsel onder een pseudoniem en/of uw voornaam en verkorte achternaam inhoud publiceren. Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten op limango.nl, worden hun IP-adressen zeven dagen lang bewaard op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Dit gebeurt voor onze veiligheid, mocht iemand illegale inhoud achterlaten in opmerkingen en bijdragen (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.).

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking(en) is artikel 6, lid 1, punten, a, b en f, AVG.

7 Betalingen


Wij verwerken uw betalingsgegevens voor de betaling te kunnen verwerken, bv. bij aankoop of gebruik van een product en/of dienst via limango.nl. Afhankelijk van de betaalmethode geven wij uw betalingsgegevens door aan derden (bijvoorbeeld voor kredietkaartbetalingen aan uw creditcardprovider).

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punten a, b en f, AVG.

7.1 PayPal

Bij betaling via PayPal worden uw betalingsgegevens doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). PayPal behoudt zich het recht voor om kredietwaardigheidscontroles uit te voeren voor de betaalmethoden kredietkaar via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - “kopen op rekening” via PayPal. PayPal gebruikt de resultaten van de kredietwaardigheidsbeoordeling met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betalingsmethode. De kredietwaardigheidscontrole kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) opleveren. Als de resultaten van de kredietwaardigheidscontrole scorewaarden bevatten, dan zijn die gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Onder andere worden adresgegevens meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de gebruikte kredietbeoordelaars, verwijzen wij u naar het pricacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

7.2 Buckaroo

Om u aantrekkelijke betaalmethoden te kunnen bieden, werken wij samen met Buckaroo BV, Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht (hierna “Buckaroo”). Indien tussen u en ons een geldige koopovereenkomst tot stand komt bij het gebruik van een betaalmethode van Buckaroo, dragen wij onze betalingsvordering over aan Buckaroo. Indien u kiest voor één van de hier aangeboden betaalmethodes van Buckaroo, stemt u in het kader van uw bestelling in met de overdracht van uw persoonsgegevens en die van de bestelling aan Buckaroo BV, met het oog op controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, alsook voor de afhandeling van de overeenkomst. Zie voor meer informatie de Aanvullende Algemene Voorwaarden en de Privacykennisgeving betreffende de betalingsmethoden van Buckaroo, die deel uitmaken van dit privacybeleid en van toepassing zijn wanneer u kiest voor een betalingsmethode van Buckaroo, hier te vinden: https://www.buckaroo.nl/over-ons/privacyverklaring/

8 Ontvangers buiten de EU


Met uitzondering van de hierboven beschreven verwerkingen, zullen wij uw gegevens niet doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De genoemde verwerkingen omvatten een gegevensoverdracht naar de servers van de door ons ingeschakelde aanbieders van tracking- en targetingtechnologieën. Die servers bevinden zich in de Verenigde Staten van Amerika. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

9 Duur van de gegevensopslag


De duur van de opslag van de over u verzamelde gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens verwerken. De gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om het nagestreefde doel te bereiken. Voor zover we bepaalde categorieën gegevens voor een bepaalde periode moeten opslaan vanwege wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale verplichtingen), wordt de opslag van de gegevens voortgezet nadat de opslag ervan niet langer nodig is om het betreffende doel te bereiken, uitsluitend met het oog op het nakomen van de wettelijke verplichting. In deze gevallen worden de gegevens geblokkeerd voor toegang.

Voorbeeld van bewaartermijnen:

- Gegevens in het klantaccount: Onbeperkte opslag van stamgegevens in geval van activiteit van de klant. Het klantaccount wordt na 3 jaar inactiviteit verwijderd.
- Gegevens in het interne kredietbureau: Over het algemeen 3 jaar. Informatie over openstaande beloningsaanspraken wordt verwijderd als deze zijn voldaan. Als hier niet aan wordt voldaan, wordt de voortzetting van de opslag na 4 jaar opnieuw bekeken.
- Gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (zonder tracking): 3 jaar.
- Toestemmingen: Permanente opslag zolang de toestemmingen continu worden gebruikt (bijv. permanente verzending van e-mailnieuwsbrieven).
- Informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden van derden met het oog op het verstrekken van informatie: 2 jaar
- Trackinggegevens: 2 jaar.
- Gegevens ten behoeve van de uitvoering van (reclame)bezwaren: Onbeperkte opslag.

10 Uw rechten


10.1 Overzicht

Naast het recht om uw toestemming aan ons in te trekken, hebt u nog de volgende rechten indien aan de betreffende wettelijke vereisten wordt voldaan:
 • - hetrecht op inzage in uw door ons opgeslagen persoonsgegevens (artikel 15, AVG), in het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn en de herkomst van uw gegevens, indien deze niet rechtstreeks van u zijn verkregen,
 • - hetrecht op rectificatie van onjuiste gegevens of op aanvullen van correcte gegevens (artikel 16, AVG),
 • - het recht op wissing van uw door ons opgeslagen gegevens (artikel 17, AVG), voor zover er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten tot verdere opslag door ons in acht moeten worden genomen,
 • - het recht op beperking van de verwerking (artikel 18, AVG), indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u weigert deze te laten wissen; de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar u ze wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u hebt overeenkomstig artikel 21, AVG, bezwaar aangetekend tegen de verwerking,
 • - het recht op overdraagbaarheid van gegevensconform artikel 20, AVG, d.w.z. het recht om door ons opgeslagen gegevens te laten overdragen in een gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht om overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen,
 • - het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Normaal gesproken kunt u zich daarvoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit in uw gewoonlijke verblijfplaats of waar uw werkplek zich bevindt of tot het hoofdkantoor van ons bedrijf.
De hierboven vermelde rechten die u ten opzichte van ons hebt, kunt u uitoefenen via klantenservice@limango.nl

10.2 Recht van bezwaar

Op grond van artikel 21, lid 1, AVG, kan tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden aangetekend om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene.

Het bovengenoemde algemeen recht van bezwaar is van toepassing op alle in deze privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden, die worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, f, AVG. In tegenstelling tot het bijzondere recht van bezwaar met betrekking tot verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn wij volgens de AVG alleen verplicht om aan een dergelijk algemeen bezwaar gehoor te geven als u ons redenen van zwaarderwegend belang (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid) mededeelt.

10.3 Recht op intrekken

Voor zover wij gegevens verwerken op basis van door u verleende toestemming, hebt u het recht die verleende toestemming te allen tijde weer in te trekken. Intrekken van toestemming betekent niet, dat gegevens die op basis van de toestemming tot het tijdstip van intrekking zijn verwerkt, niet meer geldig zijn.

11 Beveiliging van gegevens


Alle door u persoonlijk verzonden gegevens, met inbegrip van uw betalingsgegevens, worden verzonden met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige SSL-standaard (secure socket layer). SSL is een veilige en beproefde standaard, die bijvoorbeeld ook bij internetbankieren wordt gebruikt. U kunt een veilige SSL-verbinding onder andere herkennen aan de aan http toegevoegde s (dus https://…) in de adresbalk van uw browser en aan het groene slotje.

Verder hebben wij geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd naargelang de technologische ontwikkeling.

11.1 Waarschuwing tegen valse e-mails (spoofing), spam en phishing

De veiligheid van de gegevens van onze klanten heeft de hoogste prioriteit voor ons. Daarom volgen hier enkele veiligheidsaanwijzingen:

Pas op voor zogenaamde phishing- en spoofingpogingen

Bij deze oplichterij wordt helaas ook het merk limango misbruikt als vermeende afzender. Concreet betekent dit, dat consumenten valse e-mails ontvangen uit naam van limango. Deze e-mails zijn zelfs vaak gebaseerd op de lay-out van het limangomerk en zijn soms maar moeilijk te onderscheiden van echte e-mails van limango.

De fraudeurs willen profiteren van de vertrouwensrelatie tussen limango en onze klanten en daarbij gevoelige gegevens stelen (zoals inloggegevens, klantgegevens, betalingsgegevens) of installeren kwaadaardige software (zoals virussen of Trojaanse paarden) op uw computer of smartphone.

Dergelijke e-mails worden niet opgesteld en verzonden door limango, zelfs als onze naam als afzender wordt vermeld. Daarom heeft limango helaas ook geen invloed op het versturen van zulke ontoelaatbare e-mails.

Hier zijn enkele karakteristieken, waaraan u e-mails van limango kunt herkennen:
 • - limango vraagt nooit om persoonsgegevens via e-mail, noch zal limango u vragen uw persoonsgegevens via een link in een e-mail te bevestigen.
 • - U ontvangt van limango alleen bevestigingen van en rekeningen voor bestellingen, voor bestellingen die u daadwerkelijk hebt geplaatst.
 • - limango verstuurt alleen e-mails met bijlagen, als u ons expliciet daarom hebt gevraagd.
 • - E-mails van limango zouden geen spelfouten of grammaticale fouten moeten bevatten, omdat ze vóór verzending daar altijd op worden gecontroleerd.

Zo gaat u op de juiste manier om met spam, phishing en spoofing:
 • - Wij raden u aan om verdachte e-mails per omgaand te wissen.
 • - Klik nooit en te nimmer op links in verdachte e-mails, open absoluut nooit bijlagen en geef geen persoonlijke informatie prijs.
 • - Mocht u per abuis toch op een link in de e-mail hebben geklikt, wijzig dan onmiddellijk uw limango-wachtwoord onder ‘Mijn account’. Wij raden u ook aan om tevens uw computer op virussen te scannen.
 • - Mocht er ongewone of verdachte informatie met betrekking tot uw bestellingen of uw klantgegevens staan, meldt u dan aan onder ‘Mijn account’. Daar staan alle daadwerkelijk door u geplaatste bestellingen vermeld en kunt u de status van de bestellingen en de desbetreffende rekeningnummers controleren. Typ het adres www.limango.nl handmatig in de adresbalk van uw browser. Zo verhindert u, dat u via een link in de e-mail naar een nepwebsite wordt gestuurd.

Een tip voor u: mocht u ooit niet helemaal zeker zijn, stuur dan gerust een e-mail naar: klantenservice@limango.nl

11.2 Belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid van uw gegevens

In de huidige netwerkwereld zijn onbevoegde pogingen om toegang te verkrijgen tot persoonlijke informatie een realiteit, waar individuen en bedrijven dagelijks mee te maken hebben. Dat is zonder meer een grote uitdaging.

Omdat gegevensbescherming bij ons de allerhoogste prioriteit heeft, investeren wij in de beveiliging van onze systemen en houden deze voortdurend in de gaten. Want wanneer u online koopt op limango.nl, vertrouwt u ons informatie over uzelf toe. De veiligheid van die informatie is belangrijk voor ons. Aangezien ook u zich kunt beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw gegevens door derden, maken wij van deze gelegenheid gebruik om u advies te geven over veilig omgaan met uw gegevens.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens beschermen?

In beginsel geldt: scherm uw klantaccount en ook uw computer, laptop of mobiele telefoon af met veilige wachtwoorden en PIN-codes, die alleen u kent! Denk er bovendien aan om u na een aankoop op limango.nl weer af te melden.

Gebruik een wachtwoord altijd maar voor slechts één account! Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord voor verschillende aanbieders of portalen. Controleer, of u het voor limango.nl gekozen wachtwoord misschien al op andere websites gebruikt. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u dringend aan alle wachtwoorden terstond te wijzigen.

Schrijf uw wachtwoorden niet op een vrijelijk toegankelijke plek op. Vergewis ook hier, dat alleen u toegang hebt tot de wachtwoorden.

Hoe maak ik een veilig wachtwoord aan?

Wachtwoorden moeten zodanig worden gekozen, dat ze niet makkelijk te raden zijn, dus bv. geen woorden uit het alledaagse leven, uw eigen naam of namen van verwanten. Om het wachtwoord nog veiliger te maken, is het raadzaam om een combinatie te gebruiken van grote en kleine letters, cijfers en speciale tekens.

Is er verder nog iets, waar ik op moet letten?

Als u ooit een computer gebruikt in een openbare gelegenheid, denk er dan beslist aan om u na uw bezoek aan limango.nl weer af te melden.

Mocht u zonder bepaalde aanleiding ongevraagde e-mails ontvangen, waarin u wordt gevraagd limango-wachtwoorden of betalingsgegevens op te geven, schenk daar dan geen aandacht aan maar neem onverwijld contact met ons op. Wij zullen dergelijke voorvallen dan onderzoeken.