Informatie over privacybescherming van limango GmbH, Marsstraße 46, 80335 München, Duitsland


Status: 18-03-2024


Sinds 25 mei 2018 zijn de uniforme vereisten van de EU-basisverordening met betrekking tot gegevensbescherming (AVG) in heel Europa van kracht. In de onderstaande informatie over gegevensbescherming informeren wij u omtrent het verwerken van persoonsgegevens door limango GmbH, Marsstraße 46, 80335 München, Duitsland (“limango” en/of “wij” en/of “verantwoordelijke”), in overeenstemming met de AVG en de nationale regelgeving.

Gelieve onze gegevensbeschermingsinformatie aandachtig door te lezen. Als u vragen of opmerkingen hebt over onze gegevensbeschermingsinformatie, dan kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@limango.nl

1 Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke


Deze gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing op verwerken van gegevens door

limango GmbH
Marsstraße 46
80335 München
Duitsland
Tel. +49 89 24885-0
E-mailadres: klantenservice@limango.nl

vertegenwoordigd door de directieleden: Sven van den Bergh, Frank Losem, Martin Oppenrieder, Marcel de Vries

Website: www.limango.nl

voor de volgende website: www.limango.nl

2 Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming


De functionaris(sen) voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke kunt via

limango GmbH
Marsstraße 46
80335 München
Duitsland

E-mailadres: klantenservice@limango.nl

bereiken.

3 De door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde nagestreefde doeleinden van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslagen en de gerechtvaardigde belangen evenals categorieën van ontvangers


3.1 Opvragen van onze websites/toepassingen

3.1.1 Logbestanden

Bij elke toegang tot websites/toepassingen wordt informatie naar de server van onze website/toepassing gestuurd via de betreffende browser van uw respectieve eindapparaat en tijdelijk in logbestanden opgeslagen. De op deze manier opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens, die tot aan de automatische wissing worden opgeslagen: datum en tijdstip van toegang, naam van de pagina waartoe toegang wordt verkregen, IP-adres van het verzoekende apparaat, referrer URL (bron-URL van de website waarvandaan u onze website bezoekt), de hoeveelheid overgedragen gegevens, laadtijd en product- en versie-informatie van de gebruikte browser en de naam van uw toegangsprovider.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit
 • - het waarborgen, dat er een naadloze verbinding wordt opgebouwd,
 • - het waarborgen van comfortabel gebruik van onze website/toepassing,
 • - het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.
Uw identiteit kan op basis van de gegevens niet worden terugvervolgd en zal dan ook niet door ons worden nagetrokken.

De gegevens worden opgeslagen en weer automatisch gewist, nadat de hierboven vermelde doelstellingen zijn bereikt. De termijnen voor wissen zijn gebaseerd op het noodzakelijkheidscriterium.

3.1.2 Cookies, tracking, targetingprocedures, social-media-plug-ins

Voor onze websites/toepassingen maken wij gebruik van zgn. cookies, trackingtools, targetingprocedures en social-media-plug-ins. Om welke procedures het daarbij precies gaat en hoe uw gegevens daarvoor worden gebruikt, wordt hieronder in detail toegelicht.

3.2 Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een overeenkomst

3.2.1 Gegevensverwerking bij sluiten van de overeenkomst

Indien u zich aanmeldt op een van onze websites/bij een van onze toepassingen en/of een nadere overeenkomst met ons sluit, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst met u. Het gaat hierbij onder meer om:
 • - Voornaam, achternaam
 • - Factuur- en leveradres
 • - E-mailadres
 • - Factuur- en betalingsgegevens
 • - Geboortedatum
 • - Telefoonnummer
De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punten a en b, AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele overeenkomst (bv. beheer van uw klant-/gebruikersaccount, verwerken van een koopovereenkomst) tussen u en ons. Bij aankoop via onze websites/toepassingen zijn wij bovendien op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW)wettelijk verplicht een elektronische orderbevestiging te sturen (artikel 6, lid 1, punt c, AVG).

Voor zover wij uw gegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie hieronder 3.3) slaan wij de verzamelde gegevens op voor het afhandelen van de overeenkomst gedurende de looptijd daarvan, alsmede tot het einde van de wettelijke of eventuele contractuele waarborg- en garantierechten. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijk bepaalde termijnen inzake de uit het handels- en belastingrecht voortvloeiende vereiste gegevens met betrekking tot de contractuele overeenkomst. Gedurende die periode worden de gegevens uitsluitend in het kader van een controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt.

Daarnaast is de volgende gegevensverwerking nodig voor het afhandelen van een via onze websites/toepassingen gesloten koopovereenkomst.

Uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan door ons ingeschakelde betalingsdienstverleners die de betaling(en) afhandelen. Informatie over uw leveradres geven wij door aan door ons ingeschakelde logistieke bedrijven en verzendpartners. Om te waarborgen dat de goederen volgens uw wensen worden afgeleverd, geven wij uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw telefoonnummer aan het door ons ingeschakelde logistieke bedrijf en/of de verzendingspartner dat of die de aflevering uitvoert. Die zullen eventueel vooraf contact met u opnemen, om de details van de aflevering met u af te stemmen. De desbetreffende gegevens worden alleen voor dat doel doorgegeven en worden na geslaagde aflevering weer gewist.

3.2.2 Kredietwaardigheid en doorgeven aan inlichtingendiensten

Om u een zo mogelijk optimale keuze aan betaalmethoden te kunnen aanbieden, werken wij samen met onze partner Buckaroo, Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht. Bij het kiezen van de betaalmethode via Buckaroo worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en e-mailadres) op basis van uw uitdrukkelijk verleende toestemming aan Buckaroo doorgegeven, die vervolgens een passende evaluatie uitvoert op basis van erkende wiskundig-statistische procedures. Het gebruik van de gegevens beschreven in de Buckarooprivacyverklaring voor risicobeoordeling bij het gebruik van een Buckaroo-betaalmethode geldt ook voor verificatie ten behoeve van een optimale keuze uit betaalmethoden.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

3.2.3 Gebruik van gegevens voor fraudepreventiedoeleinden

Aan de hand van de gegevens die u in het kader van een bestelling opgeeft kan worden gecontroleerd of er sprake is van een atypische bestelprocedure (bijvoorbeeld gelijktijdig bestellen van een groot aantal goederen op hetzelfde adres met gebruikmaking van verschillende klantaccounts). In beginsel hebben wij een gerechtvaardigd belang in het uitvoeren van een dergelijke controle. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

3.2.4 Doorgifte van gegevens aan vervoersdienstverleners

Voor het leveren van bestelde goederen werken wij samen met logistieke dienstverleners/transportbedrijven en/of verzendingspartners: de volgende gegevens kunnen aan hen worden doorgegeven voor de levering van de bestelde goederen of de aankondiging daarvan: voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer (bv. voor expeditieaankondigingen).

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt b, AVG.

3.2.5 Doorgifte van gegevens over uitstaande vorderingen aan incassodiensten

Als u ondanks herhaalde aanmaningen openstaande facturen niet betaalt of afbetalingstermijnen niet nakomt, kunnen wij de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een incasso overdragen aan een incassodienst, ten behoeve van de incasso. Als alternatief kunnen we de openstaande vorderingen à forfait verkopen aan een incassodienst. Deze wordt dan eigenaar van de vordering en stelt de vordering in eigen naam in. De rechtsgrondslag voor doorgifte van gegevens in het kader van fiduciaire incasso is artikel 6, lid 1, punt b, AVG; doorgifte van gegevens in het kader van verkoop van vorderingen is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

3.2.6 Doorgifte van gegevens aan partnerbedrijven

Op ons platform heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van aanbiedingen van derden. In deze gevallen sluit u een overeenkomst rechtstreeks met onze partner, aan wie de voor afhandeling van de overeenkomst benodigde gegevens (bv. voornaam, voornaam, factuur- en leveringsadres, e-mailadres, factuur- en betaalgegevens, geboortedatum, telefoonnummer) worden doorgegeven. Dergelijke voordelige aanbiedingen van onze partners zijn als zodanig herkenbaar.

3.2.6.1 Proefabonnementen van Sovendus GmbH

Voor selectie van een voordeelaanbod dat regionaal interessant voor u is, zullen aanhef, geboortejaar, land, postcode, (geanonimiseerde) hashwaarde van het e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en versleuteld naar Sovendus GmbH, Moltkestrasse 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) worden verzonden. Het IP-adres wordt dan door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en wordt meestal na zeven dagen geanonimiseerd. Bij klikken op een voordeelaanbieding van Sovendus op limango.nl, worden bovendien uw naam, uw adresgegevens en uw e-mailadres ook versleuteld naar Sovendus verzonden, ter voorbereiding op het gepersonaliseerd gebruikmaken van de voordeelaanbieding van de aanbieder.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van deze gegevens is artikel 6, lid 1, punten b en f, AVG.

Waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Meer informatie over verwerken van uw gegevens door Sovendus kunt u vinden in de online-privacyaanwijzingen op www.sovendus.de/nl/verklaring_inzake_gevensbescherming/.

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.3.1 Reclamemateriaal via de post

In beginsel hebben wij een gerechtvaardigd belang in het gebruikmaken van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Wij verwerken de volgende gegevens voor onze eigen marketingdoeleinden en voor die van derden: voornaam, achternaam, postadres, geboortejaar.

Bovendien hebben wij het recht om verdere met inachtneming van de wettelijke voorschriften over u verzamelde persoonsgegevens op te slaan voor onze eigen marketingdoeleinden en voor die van derden. Het is de bedoeling om u uitsluitend reclame te sturen die is gericht op uw werkelijke of vermeende behoeften en u niet lastig te vallen met nutteloze reclame.

De extra opgeslagen gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Bovendien pseudonimiseert/anonimiseert limango uw verzamelde persoonsgegevens om daar gepseudonymiseerd/geanonimiseerd gebruiken van te maken voor haar eigen marketingdoeleinden en voor die van derden (adverteerders).

De gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden gebruikt om individueel online bij u te adverteren, terwijl reclamemaken kan worden uitbesteed aan externe dienstverleners en/of agentschappen. De rechtsgrondslag voor het gebruikmaken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde via klantenservice@limango.nl kosteloos en met werking voor de toekomst, uw instemming van het gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens voor bovengenoemde marketingdoeleinden intrekken.

Indien u bezwaar aantekent, worden uw gegevens geblokkeerd voor verdere promotionele gegevensverwerking. Wij wijzen u erop dat er in uitzonderlijke gevallen toch tijdelijk nog reclamemateriaal kan worden verzonden nadat u bezwaar hebt aangetekend. Dat ligt aan de om technische redenen vereiste voorbereidingstijd en betekent niet, dat wij uw bezwaar niet hebben verwerkt.

3.3.2 Nieuwsbrieven

Op onze websites/in onze toepassingen bieden wij de mogelijk u op onze nieuwsbrieven te abonneren. Om er zeker van te zijn, dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van uw e-mailadres, maken wij gebruik van de zgn. double-opt-in-procedure (DOI-procedure). Nadat u uw e-mailadres in het registratieveld hebt ingevoerd en uw toestemming hebt verleend voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, sturen wij een bevestigingslink naar het opgegeven e-mailadres. Pas nadat u op deze bevestigingslink hebt geklikt, zal uw e-mailadres worden toegevoegd aan onze mailinglijst voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door een bericht te sturen naar klantenservice@limango.nl of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid aan het einde van elke nieuwsbrief.

3.3.3 Kansspelen

Indien u zich inschrijft voor door limango georganiseerde kansspelen, zullen wij uw gegevens die bij het inschrijven worden verstrekt, gebruiken om de deelnemingsovereenkomst uit te voeren, in het bijzonder om u op de hoogte te stellen van prijzen en, indien van toepassing, om onze aanbiedingen en/of aanbiedingen van onze kansspelpartners te adverteren. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in de deelnamevoorwaarden van het desbetreffende kansspel. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punten a, b en f, AVG.

3.4 Online-aanwezigheid en website-optimalisatie inclusief toestemming

3.4.1 Cookies – Algemene informatie

Wij gebruiken cookies op meerdere pagina's met de bedoeling uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken, gebruikmaken van bepaalde functies mogelijk te maken en het gebruik van onze website statistisch vast te leggen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.), wanneer u onze site bezoekt. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In het cookie wordt informatie opgeslagen, die steeds verband houdt met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet, dat wij daardoor rechtstreeks kennis verkrijgen van uw identiteit.

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden op het einde van de browsersessie weer gewist (zgn. sessiecookies). Hiermee bieden wij u o.a. de cross-page winkelwagendisplay aan, waarin u kunt zien hoeveel artikelen zich op dat moment in uw winkelwagen bevinden en hoe hoog het totale te betalen bedrag is. Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat uw computer bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente of cross-sessie cookies). Deze cookies dienen er met name toe om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om op de site informatie weer te geven, die specifiek op uw interesse is afgestemd.

Uiteraard kunt u uw browser zodanig instellen, dat onze cookies niet op uw eindapparaat worden geplaatst. De helpfunctie in de menubalk van de meeste browsers legt uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, hoe u uw browser u kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle reeds ontvangen cookies kunt wissen en de browser tegen alle nieuwe kunt blokkeren.

Ga daarvoor als volgt te werk:

In Internet Explorer:

Kies in het menu de optie “Extra” en daarna de optie “Internetopties”.
Klik op de tab “Beveiliging”.
Nu kunt u de veiligheidsinstellingen voor de internetzone instellen. Hier kunt u instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd en/of geweigerd.
Uw instellingen met “OK” bevestigen.

In Firefox:

Kies in het menu de optie “Extra” en daarna de otpie “Opties”.
Klik op de tab “Privacy” en/of op de tab “Beveiliging”.
NScroll omlaag naar “Cookies en websitegegevens”.
Hier kunt u instellen of cookies geaccepteerd mogen worden, hoe lang u ze wilt behouden en kunt u eventueel uitzonderingen toevoegen met betrekking tot websites waarvan u cookies altijd en/of nooit wilt toestaan.

In Google Chrome:

Klik op de drie verticale puntjes in de adresbalk van de browser.
Klik op “Instellingen”.
Scroll omlaag en klik op “Geavanceerd”.
Onder “Privacy en beveiliging”, klik op “Instellingen voor content”.
Onder “Cookies” kunt u nu de gewenste instellingen voor het opslaan van cookies instellen.

Wij wijzen u er echter wel op, dat u dan eventueel niet volledig van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken.

Waar het bij die cookies en/of de daarin bevatte informatie om persoonsgegevens gaat, is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Ons belang in het optimaliseren van onze website is geacht te zijn gerechtvaardigd zoals bedoeld in de hierboven vermelde voorschriften.

Toestemming

Zoals reeds uitgelegd in paragraaf 3.4.1 van deze Privacy Policy, verzamelen en verwerken wij gegevens die zijn verzameld in verband met het gebruik van cookies, mede op basis van toestemming. U geeft deze toestemming door te klikken op de "Ga verder" knop in een banner die naar deze toestemmingsteksten linkt. De verzameling en verwerking van gegevens op basis van een dergelijke toestemming en het bestaande recht op herroeping van de toestemming worden hieronder beschreven.

3.4.2 Toestemming voor Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Adwords. Google AdWords is een online-advertentieprogramma van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika,(“Google”).

Daarbij maken wij enerzijds gebruik van de remarketingfunctie binnen de Google-Adwords-dienst. De remarketingfunctie stelt ons in staat om op andere websites binnen het Google Display Network advertenties te tonen aan gebruikers van onze website op basis van hun interesse (op Google zelf, zogenaamde “Google advertenties” of op andere websites). Daartoe wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld om te zien in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, en ook om na een bezoek aan onze website op andere pagina's gerichte reclame aan gebruikers te kunnen tonen. Daartoe slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites op het Google Display Network bezoeken. Dit nummer, bekend als een “cookie”, wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te registreren. Het nummer wordt gebruikt om een browser op een bepaalde computer te identificeren en niet om een persoon te identificeren; persoonsgegevens worden niet opgeslagen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de plug-in te downloaden en te installeren:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl.

Ga voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

3.4.3 Toestemming voor Facebook Retargeting (Website-Custom-Audience)

In deze website is een pixel van Facebook Ireland Limited geïntegreerd (Website-Custom-Audience-Pixel). Via dit pixel wordt informatie over het gebruik van deze website verzameld (bijv. informatie over aanbevolen artikelen) door Facebook Ireland Limited. Deze informatie kan met uw persoon in verband worden gebracht met behulp van verdere informatie, die Facebook Ireland Limited bijv. vanwege uw eigendomsrecht van een account op het sociale netwerk „Facebook“ over u heeft opgeslagen. Op basis van de informatie die via de pixel wordt verzameld, kunnen interessegerelateerde reclame voor onze aanbiedingen in uw Facebook-account worden weergegeven (Retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan ook worden samengevoegd door Facebook Ireland Limited en de verzamelde informatie kan door Facebook Ireland Limited worden gebruikt voor eigen promotionele doeleinden en voor promotionele doeleinden van derden. Facebook Ireland Limited kan bijv. uit uw surfgedrag op deze website, op bepaalde interesses stuiten en deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Facebook Ireland Limited kan de via de pixel verzamelde informatie ook koppelen aan alle verdere informatie die Facebook Ireland Limited via u via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Facebook" heeft verzameld, zodat bij Facebook Ireland Limited een profiel over u kan worden opgeslagen. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Meer informatie over privacy bij Facebook Ireland Limited is hier te verkrijgen: https://nl-be.facebook.com/policy.php

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Artikel 6 Lid 1 letter f) van de AVG.

3.4.4 Toestemming voor Pinterest Retargeting (Pinterest Tag)

In deze website is een pixel (Pinterest Tag) van de Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 3e etage, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) geïntegreerd. Door deze pixel wordt informatie over het gebruik van deze website (bijv. informatie over bekeken artikels) door Pinterest Europe Limited verzameld. Deze informatie kan aan uw persoonlijk worden toegewezen met behulp van verdere informatie, die Pinterest Europe Limited bijv. vanwege uw eigendom van een account op het sociale netwerk „Pinterest“ over u opgeslagen heeft. Gebaseerd op de informatie die via de pixel is verzameld kunnen aan u interessante gerelateerde advertenties over onze aanbiedingen worden weergegeven in uw account van Pinterest (Retargeting). De informatie verzameld via de pixel kan ook worden samengevoegd door Pinterest Europe Limited en de samengevoegde informatie kan door Pinterest Europe Limited voor eigen advertentiedoeleinden en voor advertentiedoeleinden van derden worden gebruikt. Zo kan Pinterest Europe Limited bijv. uit uw surfgedrag op deze website op bepaalde interesses stuiten en deze informatie ook daarvoor gebruiken, om aanbiedingen van derden te promoten. Pinterest Europe Limited kan de via de pixel verzamelde informatie bovendien koppelen aan alle verdere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft verzameld via andere websites en / of in verband met het gebruik van het sociale netwerk „Pinterest“, verbinden, zodat bij Pinterest Europe Limited een profiel over u opgeslagen kan worden. Dit profiel kan voor doeleinden van advertenties gebruikt worden. Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited is hier te verkrijgen: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Gerechtvaardigde grondslag voor deze gegevensverwerking is Artikel 6 Lid 1 letter a) AVG (Toestemming).

Uw toestemming, die u voor de hiervoor beschreven gegevensverwerking verstrekt heeft, kunt u hier volledig intrekken.3.4.5 Webtrends Analytics

Op deze website worden geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen door Webtrends Analytics, een webanalysedienst van Webtrends EMEA Acquisition Ltd., Mallard Court, Market Square, Staines, Middlesex, TW18 4RH, Verenigd Koninkrijk, (“Webtrends”). Die gegevens worden gebruikt voor het analyseren van bezoekersgedrag. Daar kunnen cookies voor worden gebruikt. Dat zijn kleine tekstbestanden, die op de eigen computer van de bezoeker worden opgeslagen, opdat de computer bij een volgend bezoek aan onze website kan worden herkend. Het IP-adres van de bezoeker wordt vóór het opslaan door Webtrends verkort en daardoor geanonimiseerd.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

U kunt te allen tijde bezwaar tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst aantekenen via de volgende link: Klikhier,om Webtrends-tracking in deze browser te deactiveren.

3.4.6 Google Conversion-Tracking

Bovendien maken wij gebruik van het zogenoemde conversie-tracking bij de Google AdWords-dienst. Wanneer u op door Google getoonde klikt, wordt er een conversie tracking cookie op uw computer/apparaat geplaatst. Die cookies worden na 30 dagen nutteloos, bevatten geen persoonsgegevens en kunnen derhalve niet voor persoonlijke identificatie worden gebruikt. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten, die voor conversie-tracking hebben gekozen.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

U kunt het installeren van cookies met een instelling van uw browser verhinderen, maar wij wijzen u er dan wel op, dat u dan eventueel niet volledig van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken. Bovendien kunt u het op uw browser laten tonen van op uw interesses gebaseerde advertenties op Google en op het web uitschakelen (binnen het Google Display Network) door de knop “Uit” ophttp://www.google.nl/settings/ads te klikken of via http://www.aboutads.info/choices/ Meer informatie omtrent de desbetreffende instelmogelijkheden en gegevensbescherming bij Google kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

3.4.7 affilinet

Om sales en/of leads correct te kunnen optekenen, plaatst affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland een cookie op het apparaat van de bezoeker. Dat cookie wordt door het domein partners.webmaster-plan.com of banners.webmasterplan.com geplaatst. De door affilinet gebruikte cookies worden onder de standaardinstelling van de browser aanvaard. Als u niet wenst dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveer dan het aanvaarden van cookies van de betreffende domeinen in uw browser. affilinet-cookies slaan alleen de ID van de verwijzende partner en het ordenummer van het door de bezoeker aangeklikte advertentiemateriaal op (banner, tekstlink, enz.), dat nodig is voor het afhandelen van de betaling. Bij het sluiten van een transactie wordt de partner-ID gebruikt om de provisie correct aan de verwijzende partner te kunnen toekennen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

Details over gegevensbescherming kunt u vinden onder:https://www.awin.com/nl/juridisch

3.4.8 Targeting

De hieronder vermelde en door ons toegepaste zgn. targeting-maatregelen worden getroffen op grondslag van artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Wij gebruiken de targeting-maatregelen die worden gebruikt om te waarborgen dat er alleen reclame die is gericht op uw werkelijke of vermeende belangen op uw apparaten wordt getoond en dat u niet gestoord door advertenties die niet van belang zijn voor u.

3.4.8.1 Retargeting

Wij maken ook gebruik van retargeting-diensten van externe dienstverleners, zoals bv. pixels van Facebook Ireland Limited. Retargeting stelt ons in staat om ons online-aanbod interessanter voor u te maken. Wij kunnen dus bv. op websites van onze partners online reclame tonen aan die bepaalde gebruikers, die al interesse hebben getoond in onze winkel en in onze producten. Uit studies weten wij, dat het tonen van gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclame voor de internetgebruiker interessanter is, dan reclame zonder dergelijke persoonlijke samenhang.

Daartoe wordt een cookie geplaatst, waarmee gegevens over interesse worden verzameld met gebruikmaking van pseudoniemen. Deze informatie wordt gebruikt om advertenties met betrekking tot onze aanbiedingen op de websites van onze partners te tonen. Er worden geen directe persoonsgegevens opgeslagen en evenmin worden er gebruiksprofielen aan de hand van uw persoonsgegevens aangemaakt.

U hebt de mogelijkheid om verzamelen van gegevens ten behoeve van gepersonaliseerde reclame te deactiveren. Er wordt dan een cookie geplaatst, waarmee het verzamelen van gegevens permanent wordt uitgesloten, tenzij u dat bepaalde cookie in uw browser wist of de functie “Alle cookies wissen” inschakelt. U kunt uw recht van bezwaar te allen tijde opnieuw uitoefenen.

3.4.9 Advertentiepartners/Cookies van derden

Wij werken samen met onze advertentiepartners, om het aanbod op onze website nog interessanter voor u te maken. Daartoe worden tijdens uw bezoek aan onze site ook cookies van onze advertentiepartners geplaatst (zgn. derden-cookies). In de cookies van onze advertentiepartners wordt bij uw bezoek aan onze website eveneens gepseudonimiseerde informatie opgeslagen omtrent uw gebruikersgedrag en uw interesses. Er wordt af en toe ook informatie verzameld, die vóór uw bezoek aan onze site al op andere sites beschikbaar was. Deze informatie wordt gebruikt om interessante advertenties van onze partners te kunnen tonen. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en evenmin worden er gebruiksprofielen aan de hand van uw persoonsgegevens aangemaakt.

U kunt het tonen van op interesse gebaseerde advertenties van onze partners verhinderen met behulp van de desbetreffende cookie-instelling in uw browser.

Google AdSense

Op onze website maken wij gebruik van Google AdSense. Google AdSense is een dienst van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika, (“Google”) voor het tonen van reclame. Google AdSense maakt gebruik van zogeheten “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee zij gebruik van onze website kunnen analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenoemde web beacons. Aan de hand van die web beacons kan Google informatie evalueren, zoals de stroom van bezoekers naar onze site. Behalve uw IP-adres en het verzamelen van de weergegeven advertentieformaten wordt deze informatie aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven, daar opgeslagen en door Google aan contractuele partners doorgegeven. Maar Google legt geen verband tussen uw IP-adres en andere over u opgeslagen gegevens. U kunt het installeren van cookies met een instelling van uw browser verhinderen, maar wij wijzen er wel op, dat u dan eventueel niet volledig van alle functies van onze web site gebruik zult kunnen maken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruiken van uw gegevens. Meer informatie is te vinden onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

3.4.10 Recht van bezwaar/opt-out-mogelijkheid

Naast de reeds beschreven deactiveringsmethoden kunt u de verklaarde technologieën ook in het geheel uitzetten via de desbetreffende cookie-instelling in uw browser. Tevens hebt u de mogelijkheid om de op voorkeuren gebaseerde reclame via de volgende link te deactiveren:

3.4.11 Toestemming voor Adjust

Alleen bij het gebruik van de app gebruiken we de gebruiksevaluatie- en analysetechnologie Adjust van adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlijn. Adjust verzamelt gegevens over interactie met ons reclamemateriaal, installatie- en evenementgegevens van de app en stelt deze beschikbaar als gepseudonimiseerde evaluaties. We gebruiken deze informatie om het succes van onze app-marketingcampagnes te meten, voor ons eigen marktonderzoek en om de app te optimaliseren. Voor deze evaluaties gebruikt Adjust uw IDFA- of Android-ID en uw geanonimiseerde IP- en MAC-adres. De verzamelde informatie wordt ook doorgestuurd naar de juiste providers met als doel het uitvoeren en optimaliseren van onze app-advertentiecampagnes. U kunt de details van de gebruikte providers vinden in de respectieve secties van ons privacybeleid.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Artikel 6, Lid 1, letter a), van de AVG (Toestemming).

Meer informatie vindt u op de website van adjust GmbH: https://www.adjust.com/ en de mogelijkheid om uw toestemming voor de beschreven gegevensverwerking hier in te trekken.

3.5 Social-media-plug-ins

Op grondslag van artikel 6, lid 1, punt f, AVG, maken wij gebruik van plug-ins in de social media Facebook en WhatsApp, om ons bedrijf via die media meer bekendheid te geven. De daarachter liggende reclamedoeleinden worden geacht een gerechtvaardigd belang te zijn, zoals bedoeld in de AVG. De verantwoordelijkheid voor de privacy-conforme werking moet door de desbetreffende aanbieder ervan worden gewaarborgd.

Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en van het verdere verwerken en gebruikmaken van de gegevens door de desbetreffende aanbieder, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van de die aanbieder, waarvoor u hieronder een link kunt vinden.

Door u eerst af te melden op de sites van de sociale netwerken en de geplaatste cookies te wissen, kunt u vermijden dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan limango.nl, limango-outlet.nl en limango-travel.de de over u verzamelde gegevens met uw gebruikersaccount bij het desbetreffende sociale netwerk in verband kunnen brengen. Als u niet wilt dat sociale netwerken de gegevens die via onze website worden verzameld direct aan uw profiel koppelen, dan moet u zich bij de relevante sociale netwerken afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van plug-ins ook in zijn geheel verhinderen met behulp van add-ons in uw browser, bv. met het blokkeerscript “NoScript”:http://noscript.net.

3.5.1 Facebook Connect/Login

limango biedt de gebruiker de mogelijkheid om zich voor de dienst aan te melden met behulp van zijn Facebook-toegang (de zgn. Facebook-Connect-functie). Facebook Connect is een dienst van het sociale netwerk Facebook, die wordt beheerd door Facebook, Inc (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten van Amerika (“Facebook”). Apart registreren bij limango is dan niet nodig. Om zich aan te melden wordt de gebruiker doorgestuurd naar de website van Facebook, waar hij zich dan met zijn gebruikersgegevens kan aanmelden. Daardoor worden het Facebookprofiel en de dienst van limango aan elkaar gekoppeld. Door die koppeling ontvangt limango automatisch die gegevens van Facebook, waarvoor hij toestemming heeft verleend (bv. voornaam, achternaam, e-mailadres, profielfoto, geslacht en vriendenlijst). Wij gebruiken die gegevens om u tijdens uw gebruik van limango te kunnen identificeren.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Meer informatie omtrent Facebook Connect en de privacy-instellingen kunt u vinden in de privacyverklaring:https://nl-nl.facebook.com/about/privacy.

3.5.2 WhatsApp

Op deze website wordt ook gebruik gemaakt van een WhatsApp-knop (WhatsApp-share-button). Via die knop kunt u inhoud van limango-outlet.de delen met uw mobiele telefoon via de WhatsApp-toepassing. De knop is een hyperlink. Wanneer de knop op deze site verschijnt, worden er nog geen persoonsgegevens doorgegeven aan de exploitanten of WhatsApp of aan derden. Zodra u de knop WhatsApp gebruikt, weet de exploitant van WhatsApp welke inhoud er wordt gedeeld en dat de knop op deze website is gebruikt. Meer informatie over het omgaan met persoonsgegevens door de exploitant van WhatsApp kunt u vinden in de privacyverklaring van de exploitant: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

3.5.3 Pinterest

Deze website bevat plug-ins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”). U herkent de Pinterest-plug-in aan de “Pin it”-knop op onze website. Als u op de “Pin it”-knop van Pinterest klikt terwijl u bent ingelogd op uw Pinterest-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Pinterest-profiel. Hierdoor kan Pinterest bezoeken aan onze website koppelen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe Pinterest deze gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

3.5.4 Instagram

Deze website bevat ook plug-ins van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (“Instagram”). U herkent de Instagram-plug-in aan de “Instagram”-knop op onze website. Als u op de “Instagram”-knop van Instagram klikt terwijl u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram bezoeken aan onze website koppelen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe Instagram deze gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

3.5.5 YouTube

Deze website maakt gebruik van de Social Plug-in van Google (YouTube). Dit is een aanbod van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)). Wanneer u een website bezoekt die zo'n plug-in bevat, maakt uw browser verbinding met Google (YouTube) en wordt de inhoud van die website geladen. Uw bezoek aan deze website kan daarom door Google worden gevolgd, ook als u niet actief gebruik maakt van de Social Plug-in-functie. Als u een account hebt bij Google (YouTube), kunt u gebruik maken van een dergelijke social plug-in en informatie delen met uw vrienden. limango heeft geen invloed op de inhoud van de plug-ins en de informatieoverdracht. Op haar website geeft Google gedetailleerde informatie over omvang, soort, doel en verdere verwerking van uw gegevens. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy. Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

3.6 Klantaccount/gebruikersaccount

Om volledig van onze dienst gebruik te kunnen maken, moet u zich met uw e-mailadres inschrijven. Daardoor sluit u een overeenkomst met limango over toegang tot onze dienst en onze aanbiedingen. De grondslag voor die overeenkomst wordt gevormd door onze Algemene Voorwaarden alsmede deze privacybepalingen, die u tijdens het inschrijven aanvaardt. Een integraal onderdeel van deze overeenkomst is ook, dat u instemt met het per e-mail ontvangen van informatie over aanbiedingen.

“Met mijn aanmelding accepteer ik de privacybeleid en het algemene voorwaarden van limango GmbH en word per e-mail geïnformeerd over de acties van limango.”

U kunt die instemming te allen tijde via uw account of via de link aan het einde van elke nieuwsbrief intrekken. Na registratie hebt u volledige toegang tot onze dienst en tot onze aanbiedingen.

Wanneer u een gebruikers-/klantaccount aanmaakt, worden uw hier verzamelde gegevens verwerkt op grondslag van artikel 6, lid 1, punten b en a, AVG.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw klantaccount te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat de gegevens die in de klantaccount kunnen worden bekeken niet tegelijkertijd worden verwijderd, als u ooit een bestelling bij ons hebt geplaatst. Uw gegevens worden automatisch gewist na het verstrijken van de op ons van toepassing zijnde commerciële en fiscale bewaartermijnen. De rechtsgrondslag voor het verdere verwerken van gegevens is artikel 6, lid 1, punten c en f, AVG.

3.7 Contactopname

U kunt op meerdere manieren contact met ons opnemen. Per e-mail, telefonisch of via de post. Wanneer u contact met ons opneemt, gebruiken wij die persoonlijke gegevens, die u ons in dit kader vrijwillig verstrekt en uitsluitend om met u in contact te treden en uw verzoek te verwerken.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punten a, b, c en f, AVG.

3.8 Klantevaluatie/opmerkingen

Op meerdere plekken hebt u de gelegenheid om eigen inhoud op limango.nl te publiceren (bv. productbeoordelingen, opmerkingen, enz.) Wanneer u een opmerking maakt, een aanbeveling doet of een beoordeling schrijft over producten, merken en stijlen, verwerken wij de persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt als onderdeel van de opmerking of beoordeling. Op limago.de kunt u in beginsel onder een pseudoniem en/of uw voornaam en verkorte achternaam inhoud publiceren. Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten op limango.nl, worden hun IP-adressen zeven dagen lang bewaard op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Dit gebeurt voor onze veiligheid, mocht iemand illegale inhoud achterlaten in opmerkingen en bijdragen (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.).

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking(en) is artikel 6, lid 1, punten, a, b en f, AVG.

3.9 Betalingen

Wij verwerken uw betalingsgegevens voor de betaling te kunnen verwerken, bv. bij aankoop of gebruik van een product en/of dienst via limango.nl. Afhankelijk van de betaalmethode geven wij uw betalingsgegevens door aan derden (bijvoorbeeld voor kredietkaartbetalingen aan uw creditcardprovider).

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punten a, b en f, AVG.

3.9.1 PayPal

Bij betaling via PayPal worden uw betalingsgegevens doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). PayPal behoudt zich het recht voor om kredietwaardigheidscontroles uit te voeren voor de betaalmethoden kredietkaar via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - “kopen op rekening” via PayPal. PayPal gebruikt de resultaten van de kredietwaardigheidsbeoordeling met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betalingsmethode. De kredietwaardigheidscontrole kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) opleveren. Als de resultaten van de kredietwaardigheidscontrole scorewaarden bevatten, dan zijn die gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Onder andere worden adresgegevens meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de gebruikte kredietbeoordelaars, verwijzen wij u naar het pricacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

3.9.2 Buckaroo

Om u aantrekkelijke betaalmethoden te kunnen bieden, werken wij samen met Buckaroo BV, Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht (hierna “Buckaroo”). Indien tussen u en ons een geldige koopovereenkomst tot stand komt bij het gebruik van een betaalmethode van Buckaroo, dragen wij onze betalingsvordering over aan Buckaroo. Indien u kiest voor één van de hier aangeboden betaalmethodes van Buckaroo, stemt u in het kader van uw bestelling in met de overdracht van uw persoonsgegevens en die van de bestelling aan Buckaroo BV, met het oog op controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, alsook voor de afhandeling van de overeenkomst. Zie voor meer informatie de Aanvullende Algemene Voorwaarden en de Privacykennisgeving betreffende de betalingsmethoden van Buckaroo, die deel uitmaken van dit privacybeleid en van toepassing zijn wanneer u kiest voor een betalingsmethode van Buckaroo, hier te vinden: https://www.buckaroo.nl/over-ons/privacyverklaring/

3.10 Verwerkers

limango maakt gebruik van verwerkers voor het verwerken van uw gegevens. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de verwerkingsverantwoordelijke. Als u bijvoorbeeld een artikel koopt bij limango, geeft u uw e-mailadres aan limango door zodat limango u een bestelbevestiging kan sturen. limango is dan verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. Voor het verzenden van een bestelbevestiging wordt u e-mailadres doorgegeven aan een dienstverlener. Deze dienstverlener stuurt dan de bestelbevestiging aan u voor het gekochte artikel. Hiervoor verwerkt de dienstverlener uw e-mailadres namens limango.

4 Ontvangers buiten de EU


Met uitzondering van de hierboven beschreven verwerkingen, zullen wij uw gegevens niet doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De genoemde verwerkingen omvatten een gegevensoverdracht naar de servers van de door ons ingeschakelde aanbieders van tracking- en targetingtechnologieën. Die servers bevinden zich in de Verenigde Staten van Amerika. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en de beginselen van het zogenaamdePrivacy Shield.

5 Uw rechten


5.1 Overzicht

Naast het recht om uw toestemming aan ons in te trekken, hebt u nog de volgende rechten indien aan de betreffende wettelijke vereisten wordt voldaan:
 • - hetrecht op inzage in uw door ons opgeslagen persoonsgegevens (artikel 15, AVG), in het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn en de herkomst van uw gegevens, indien deze niet rechtstreeks van u zijn verkregen,
 • - hetrecht op rectificatie van onjuiste gegevens of op aanvullen van correcte gegevens (artikel 16, AVG),
 • - het recht op wissing van uw door ons opgeslagen gegevens (artikel 17, AVG), voor zover er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten tot verdere opslag door ons in acht moeten worden genomen,
 • - het recht op beperking van de verwerking (artikel 18, AVG), indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u weigert deze te laten wissen; de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar u ze wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u hebt overeenkomstig artikel 21, AVG, bezwaar aangetekend tegen de verwerking,
 • - het recht op overdraagbaarheid van gegevensconform artikel 20, AVG, d.w.z. het recht om door ons opgeslagen gegevens te laten overdragen in een gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht om overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen,
 • - het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Normaal gesproken kunt u zich daarvoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit in uw gewoonlijke verblijfplaats of waar uw werkplek zich bevindt of tot het hoofdkantoor van ons bedrijf.
De hierboven vermelde rechten die u ten opzichte van ons hebt, kunt u uitoefenen via klantenservice@limango.nl

5.2 Recht van bezwaar

Op grond van artikel 21, lid 1, AVG, kan tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden aangetekend om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene.

Het bovengenoemde algemeen recht van bezwaar is van toepassing op alle in deze privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden, die worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, f, AVG. In tegenstelling tot het bijzondere recht van bezwaar met betrekking tot verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn wij volgens de AVG alleen verplicht om aan een dergelijk algemeen bezwaar gehoor te geven als u ons redenen van zwaarderwegend belang (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid) mededeelt.

5.3 Recht op intrekken

Voor zover wij gegevens verwerken op basis van door u verleende toestemming, hebt u het recht die verleende toestemming te allen tijde weer in te trekken. Intrekken van toestemming betekent niet, dat gegevens die op basis van de toestemming tot het tijdstip van intrekking zijn verwerkt, niet meer geldig zijn.

6 Beveiliging van gegevens


Alle door u persoonlijk verzonden gegevens, met inbegrip van uw betalingsgegevens, worden verzonden met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige SSL-standaard (secure socket layer). SSL is een veilige en beproefde standaard, die bijvoorbeeld ook bij internetbankieren wordt gebruikt. U kunt een veilige SSL-verbinding onder andere herkennen aan de aan http toegevoegde s (dus https://…) in de adresbalk van uw browser en aan het groene slotje.

Verder hebben wij geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd naargelang de technologische ontwikkeling.

6.1 Waarschuwing tegen valse e-mails (spoofing), spam en phishing

De veiligheid van de gegevens van onze klanten heeft de hoogste prioriteit voor ons. Daarom volgen hier enkele veiligheidsaanwijzingen:

Pas op voor zogenaamde phishing- en spoofingpogingen

Bij deze oplichterij wordt helaas ook het merk limango misbruikt als vermeende afzender. Concreet betekent dit, dat consumenten valse e-mails ontvangen uit naam van limango. Deze e-mails zijn zelfs vaak gebaseerd op de lay-out van het limangomerk en zijn soms maar moeilijk te onderscheiden van echte e-mails van limango.

De fraudeurs willen profiteren van de vertrouwensrelatie tussen limango en onze klanten en daarbij gevoelige gegevens stelen (zoals inloggegevens, klantgegevens, betalingsgegevens) of installeren kwaadaardige software (zoals virussen of Trojaanse paarden) op uw computer of smartphone.

Dergelijke e-mails worden niet opgesteld en verzonden door limango, zelfs als onze naam als afzender wordt vermeld. Daarom heeft limango helaas ook geen invloed op het versturen van zulke ontoelaatbare e-mails.

Hier zijn enkele karakteristieken, waaraan u e-mails van limango kunt herkennen:
 • - limango vraagt nooit om persoonsgegevens via e-mail, noch zal limango u vragen uw persoonsgegevens via een link in een e-mail te bevestigen.
 • - U ontvangt van limango alleen bevestigingen van en rekeningen voor bestellingen, voor bestellingen die u daadwerkelijk hebt geplaatst.
 • - limango verstuurt alleen e-mails met bijlagen, als u ons expliciet daarom hebt gevraagd.
 • - E-mails van limango zouden geen spelfouten of grammaticale fouten moeten bevatten, omdat ze vóór verzending daar altijd op worden gecontroleerd.

Zo gaat u op de juiste manier om met spam, phishing en spoofing:
 • - Wij raden u aan om verdachte e-mails per omgaand te wissen.
 • - Klik nooit en te nimmer op links in verdachte e-mails, open absoluut nooit bijlagen en geef geen persoonlijke informatie prijs.
 • - Mocht u per abuis toch op een link in de e-mail hebben geklikt, wijzig dan onmiddellijk uw limango-wachtwoord onder ‘Mijn account’. Wij raden u ook aan om tevens uw computer op virussen te scannen.
 • - Mocht er ongewone of verdachte informatie met betrekking tot uw bestellingen of uw klantgegevens staan, meldt u dan aan onder ‘Mijn account’. Daar staan alle daadwerkelijk door u geplaatste bestellingen vermeld en kunt u de status van de bestellingen en de desbetreffende rekeningnummers controleren. Typ het adres www.limango.nl handmatig in de adresbalk van uw browser. Zo verhindert u, dat u via een link in de e-mail naar een nepwebsite wordt gestuurd.

Een tip voor u: mocht u ooit niet helemaal zeker zijn, stuur dan gerust een e-mail naar: klantenservice@limango.nl

6.2 Belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid van uw gegevens

In de huidige netwerkwereld zijn onbevoegde pogingen om toegang te verkrijgen tot persoonlijke informatie een realiteit, waar individuen en bedrijven dagelijks mee te maken hebben. Dat is zonder meer een grote uitdaging.

Omdat gegevensbescherming bij ons de allerhoogste prioriteit heeft, investeren wij in de beveiliging van onze systemen en houden deze voortdurend in de gaten. Want wanneer u online koopt op limango.nl, vertrouwt u ons informatie over uzelf toe. De veiligheid van die informatie is belangrijk voor ons. Aangezien ook u zich kunt beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw gegevens door derden, maken wij van deze gelegenheid gebruik om u advies te geven over veilig omgaan met uw gegevens.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens beschermen?

In beginsel geldt: scherm uw klantaccount en ook uw computer, laptop of mobiele telefoon af met veilige wachtwoorden en PIN-codes, die alleen u kent! Denk er bovendien aan om u na een aankoop op limango.nl weer af te melden.

Gebruik een wachtwoord altijd maar voor slechts één account! Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord voor verschillende aanbieders of portalen. Controleer, of u het voor limango.nl gekozen wachtwoord misschien al op andere websites gebruikt. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u dringend aan alle wachtwoorden terstond te wijzigen.

Schrijf uw wachtwoorden niet op een vrijelijk toegankelijke plek op. Vergewis ook hier, dat alleen u toegang hebt tot de wachtwoorden.

Hoe maak ik een veilig wachtwoord aan?

Wachtwoorden moeten zodanig worden gekozen, dat ze niet makkelijk te raden zijn, dus bv. geen woorden uit het alledaagse leven, uw eigen naam of namen van verwanten. Om het wachtwoord nog veiliger te maken, is het raadzaam om een combinatie te gebruiken van grote en kleine letters, cijfers en speciale tekens.

Is er verder nog iets, waar ik op moet letten?

Als u ooit een computer gebruikt in een openbare gelegenheid, denk er dan beslist aan om u na uw bezoek aan limango.nl weer af te melden.

Mocht u zonder bepaalde aanleiding ongevraagde e-mails ontvangen, waarin u wordt gevraagd limango-wachtwoorden of betalingsgegevens op te geven, schenk daar dan geen aandacht aan maar neem onverwijld contact met ons op. Wij zullen dergelijke voorvallen dan onderzoeken.