AV als PDF

Algemene Voorwaarden (AV)

1. Algemeen en geldigheidsgebied


1.1. limango GmbH exploiteert een inkoop-community (hierna genoemd: "limango"). Leden krijgen tijdelijke en beperkte actiegoederen ter verkoop aangeboden. Daarnaast exploiteert limango GmbH een online-shop (hierna genoemd: "limango-Outlet"). Via deze online-shop worden goederen ter verkoop aan de klanten aangeboden. Het bedrijfsproces en de levering vinden uitsluitend onder de onderstaande Algemen Voorwaarden plaats. Deze Algemene Voorwaarden liggen ten grondslag aan alle op basis van de aanbiedingen op onze shoppagina's op internet afgesloten overeenkomsten, waarbij de onderstaande bepalingen deels afwijkende regelingen voor onze shops onder limango en limango-outlet beschrijven.

1.2. Verschillende functies van onze websites zijn alleen volledig te gebruiken als u over de modernste versie van de Flash Player beschikt.

1.3. Wanneer als termijn werkdagen worden aangegeven, vallen hieronder alle weekdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

2. Lidmaatschap bij limango


2.1. De aanbiedingen van limango zijn niet publiekelijk toegankelijk, maar zijn in het kader van hun desbetreffende beschikbaarheid en inhoud slechts voor een gesloten ledenbestand beschikbaar. Voor deelname aan de actieverkopen kunt u zich op de shop-pagina van limango als lid registreren. Wij bieden elk lid met een wachtwoord beschermde directe toegang. Het lidmaatschap geeft recht op gebruik van het online-aanbod met de desbetreffende beschikbaarheid alsmede enkel tot het gebruik van inhoud voor eigen particuliere, niet-commerciële doeleinden.

2.2. Het lidmaatschap is gratis en kan te allen tijde worden opgezegd. Onder 'Mijn account' kunt u het lidmaatschap opzeggen door uw account te wissen of door per e-mail een informele opzegging aan klantenservice@limango.nl te sturen.

3. Gebruik van limango en limango-outlet


3.1. Bij de voor de registratie vereiste invoer van persoonlijke gegevens is de gebruiker van de websites van limango GmbH zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van zijn gegevens. De gebruiker is verplicht de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en deze niet voor derden toegankelijk te maken. De bevestiging van de aanmelding vindt normaal gesproken direct na het versturen van de aanmelding plaats. limango GmbH behoudt zich het recht voor nieuwe aanmeldingen voor haar internetplatformen te weigeren.

3.2. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die hij op internetplatformen publiceert. Deze mogen de rechten van derden niet schenden. Een claim op het opslaan, publiceren, wissen dan wel corrigeren van dergelijke door de gebruiker gepubliceerde inhoud bestaat niet, tenzij limango GmbH zelf reden geeft tot wissen of corrigeren.

3.3. De gebruiker verleent limango GmbH kosteloos het tijdelijk en ruimtelijk onbeperkte en aan een derde overdraagbare, enkelvoudige recht de in 3.2 genoemde inhoud in het kader van de exploitatie van de online-shop permanent publiekelijk toegankelijk te maken of op andere wijze te verspreiden. Hieraan is voor limango GmbH of de derde geen uitoefeningsverplichting verbonden.

3.4. De gebruiker is verplicht elke storing van de websites of ander gebruik van de toegankelijke gegevens anders dan het platforminterne gebruik te vermijden. Manipulaties met als doel het verkrijgen van onrechtmatige betalingen of andere voordelen ten nadele van limango GmbH of van andere gebruikers leiden in het bijzonder tot verlies van de toegang.

3.5. Per huishouden mag slechts één gebruikersaccount tegelijkertijd worden onderhouden.

3.6. limango GmbH behoudt zich het recht voor meervoudige aanmeldingen te wissen en gebruikers die de onder 3.1 tot 3.5 genoemde bepalingen schenden te waarschuwen of te wissen resp. de inhoud te wissen of te wijzigen (virtueel huisrecht).

4. Contractpartners, taal en sluiting van het contract


4.1. Uw contractpartner is limango GmbH, Marsstraße 46, 80335 München, Duitsland.

4.2. Contracten in onze internet-shops kunnen alleen in de Nederlandse taal worden afgesloten.

4.3. Met het versturen van een bestelling verklaart de klant zijn bindende contractaanbod. Een contract komt hierdoor nog niet tot stand. De klant ontvangt een bestelbevestiging per e-mail, waarin de ingang van de bestelling wordt bevestigd, maar de aanname van het aanbod niet wordt weergegeven. De koopovereenkomst komt tijdens de levering van de goederen tot stand.

5. Prijzen en verzendkosten


5.1. Voor bestellingen in onze online-shops gelden de prijzen die op het moment van de bestelling in de aanbieding worden vermeld. De aangegeven prijzen zijn eindbedragen. Dat wil zeggen dat ze de BTW en andere bestanddelen van de prijs bevatten.

5.2. Per bestelling bestaan er voor zowel limango als limango-outlet verzendkosten ter hoogte van 3,95 euro. Bestellingen met een totale waarde onder 15,00 euro zijn niet mogelijk. Bij goederen die als gevaarlijk of per spediteur moeten worden verzonden, kunnen de verzendkosten in afzonderlijke gevallen afwijken. In zulke gevallen wordt hier direct op de productpagina's op gewezen.

5.3. Maak voor een retourzending alstublieft gebruik van de online aanmeldfunctie in uw klantenaccount. Daar verkrijgt u een retourformulier waarmee u het pakket bij elk PostNL afleverpunt kunt afgeven. Dankzij de aanmelding kunnen we uw retourzendingen sneller verwerken en uw restitutie sneller uitvoeren. Meer informatie over uw retourzending vindt u online op www.limango.nl onder "Veelgestelde Vragen".

6. Betaling


6.1. limango biedt de volgende betaalmethodes aan:
- iDeal
- PayPal

We behouden ons het recht voor bepaalde betaalmethodes niet aan te bieden en naar één of meerdere betaalmethodes te verwijzen.

7. Vouchers


7.1. Elke voucher hierna genoemd "voucher" is alleen geldig binnen de tijdens de verstrekking vermelde periode of voor een bepaalde actie. Een verlenging resp. gebruik voor een andere actie is niet mogelijk. De voorwaarden van de vouchers zoals de geldigheidsduur of de minimale bestelwaarde (aankoopprijs incl. BTW, excl. verzendkosten) worden door limango bepaald en in het kader van de actie bekendgemaakt. De vouchers worden in uw account weergegeven: hier worden geldigheidsduur en waarde getoond.

7.2. Per bestelproces kan slechts één voucher worden gekozen en gebruikt. Een combinatie van meerdere vouchers is niet mogelijk.

7.3. Als de waarde van de goederen als gevolg van een productannulering achteraf of een retourzending onder de minimale bestelwaarde daalt, wordt de verzilverde waarde van de voucher van het te restitueren bedrag afgetrokken. In geval van een retourzending of annulering wordt het tegoed niet gerestitueerd.

7.4. Bij verkoop via externe partners kan helaas geen vouchers worden verzilverd.

7.5. Bij een complete annulering, retourzending of bij niet-levering van de goederen worden coulantie-vouchers automatisch tegen dezelfde voorwaarden (waarde, minimale bestelwaarde, vervaldatum resp. actie) opnieuw aangemaakt. Vouchers voor marketing-acties worden niet opnieuw aangemaakt, maar vervallen. Bedragen die na verzilvering van de voucherwaarde overblijven, worden op de bij de verkoop gebruikte bank- of PayPal-rekening geboekt. Een contacte uitbetaling is uitgesloten.

7.6. Bij een logische verdenking van misbruik in samenhang met vouchers behoudt limango GmbH zich het recht voor een alternatieve betaalmethode te eisen, de levering te weigeren en/of het desbetreffende klantaccount te blokkeren.

7.7. Vouchers voor nieuwe klanten zijn uitsluitend bedoeld voor nieuwe klanten, deze gelden alleen voor klanten tijdens de eerste registratie van een huishouden.

7.8. Mogelijke overige voorwaarden voor de verzilvering van vouchers in het kader van reclame-acties worden in samenhang met de verstrekking van de vouchers bekendgemaakt.


8. Levering


8.1. Voor aankopen bij limango geldt: Als het volledige factuurbedrag op onze rekening is betaald, verzenden wij uw goederen twee tot vier weken na de verkoopactie. Omdat levertermijnen ook van voorleveranciers en fabrikanten afhankelijk zijn, is eerdere levering niet mogelijk. Op de desbetreffende productpagina of in een afzonderlijke e-mail wijzen wij u op eventueel afwijkende levertijden.

8.2. Voor aankopen bij limango-outlet geldt: De levertijd ligt tussen drie en vijf werkdagen.

8.3. De verkoop van de aangeboden goederen vindt alleen plaats in voor de huishouding gebruikelijke hoeveelheden en alleen aan consumenten met een wettelijk gerechtigde leeftijd.

8.4. Wij gaan geen aanschafrisico aan, ook niet bij een koopovereenkomst voor algemene goederen. Wij zijn alleen verplicht tot levering uit onze goederenvoorraad en tot levering van goederen die bij onze leveranciers zijn besteld.

8.5 Onze verplichting tot levering vervalt wanneer wij ondanks correcte congruente dekkingstransacties zelf niet juist en tijdig kunnen worden bevoorraad en wij niet verantwoordelijk zijn voor de ontbrekende beschikbaarheid, de klant hierover direct hebben geïnformeerd en geen aanschafrisico zijn aangegaan. Bij de niet-beschikbaarheid van goederen zullen wij een eventuele betaling vooraf direct restitueren.

8.6. De levertijd wordt verlengd in gevallen van overmacht. Onder overmacht vallen staking, uitsluiting, ingrepen van overheidswege, energie- en grondstoffenschaarste, transportproblemen buiten onze schuld, bedrijfsbelemmeringen buiten onze schuld zoals brand, water en machineschade en alle andere belemmeringen die na objectieve beschouwing buiten onze schuld zijn ontstaan. Wij zullen de koper het begin en einde van dergelijke belemmeringen direct meedelen. Verdergaande claims, vooral schadeclaims, bestaan alleen in geval van opzet of grove nalatigheid.

9. Informatie over het herroepingsrecht


Informatie over het herroepingsrecht bij levering van goederen
U kunt uw koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder vermelding van redenen herroepen.
De termijn van het herroepingsrecht bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde de laatste goederen in bezit genomen heeft. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, dient u ons door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een fax, e-mail of telefoontje) van uw besluit, dit contract te herroepen, op de hoogte te stellen. U kunt hiervoor het voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, wat via deze link te vinden is. U bent hier echter niet toe verplicht is.

De herroeping dient u te richten aan:

limango GmbH
Klantenservice Nederland
Marsstraße 46
80335 München
Duitsland
klantenservice@limango.nl

Let op: het bovengenoemde geldt alleen voor het opsturen van het herroepingsformulier. Voor het retourneren van een gedeeltelijke of volledige bestelling volgt u de procedure via de volgende link retour procedure

Voor het waarborgen van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving over uw beroep op het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.Het herroepingsrecht bestaat conform artikel 6:230 BW onder andere niet bij contracten - aangaande de levering van goederen die niet vooraf zijn geproduceerd en die voor de productie berusten op een bepaling van de consument of die ondubbelzinning op de persoonlijke behoeften van de consument zijn aangepast,

- aangaande de levering van goederen die snel kunnen verderven of waarvan de vervaldatum snel overschreden kan worden
- aangaande de levering van verzegelde goederen, die op grond van bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geretourneerd kunnen worden als de verzegeling na levering werd verwijderd,
- aangaande de levering van geluid- of beeldopnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na levering werd verwijderd,

Herroepingsgevolgen
Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten, die daaruit resulteren, dat u voor een andere soort levering als de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), zonder verzuim en uiterlijk binnen 14 dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag, waarop de kennisgeving over uw herroeping van dit contract door ons werd ontvangen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; wij zullen in geen geval kosten voor deze terugbetaling in rekening brengen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang wat eerder valt. U dient de goederen direct en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte hebt gesteld, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen voor afloop van de termijn van 14 dagen verzendt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U hoeft alleen een eventuele waardemindering te betalen, als deze waardemindering terug te voeren is op een voor de test van de kwaliteit, eigenschappen en werkwijze van de goederen niet noodzakelijke omgang.
Tot zover de informatie over het herroepingsrecht

10. Kosten en instructies voor retourzending in het kader van herroeping


In geval van herroeping conform punt 10 dient u de regelmatige kosten van de retourzending te dragen, tenzij het geleverde product niet met het bestelde product overeenkomt. Vermijd beschadigingen en verontreinigingen. Stuur de goederen het liefst zoveel mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorgt u er dan voor dat de goederen zo verpakt zijn dat ze beschermd zijn tegen vervoersschade om hiermee schadeclaims vanwege beschadigingen als gevolg van gebrekkige verpakking te vermijden. De genoemde modaliteiten zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

11. Eigendomsvoorbehoud


De goederen blijven ons eigendom tot aan de volledige betaling.

12. Service en klachten


12.1. Wij hechten waarde aan de tevredenheid van onze klanten. Wij doen ons best uw kwestie zo snel mogelijk te controleren en zullen in het kader hiervan na ingang van de gegevens resp. uw reactie of klacht contact met u opnemen.

12.2. Neem bij service-aanvragen contact op met onze klantendienst, welke u als volgt kunt bereiken:
limango GmbH
Marsstraße 46
80335 München
Duitsland
E-mail: klantenservice@limango.nl

13. Milieu en afvoer

13.1. Batterijen niet bij het huisvuil
Lege batterijen of accu's mogen niet bij het huisvuil worden afgevoerd. Batterijen en accu's die schadelijke stoffen bevatten moeten correct bij de publieke inzamellocaties van gemeenten worden ingeleverd of worden teruggegeven aan de handel. Als de oude batterijen van onze leveromvang aan het volgende adres worden geretourneerd, nemen wij kosteloos de correcte afvoer voor onze rekening:


limango GmbH
Klantenservice Nederland
Marsstraße 46
80335 München
Duitsland
klantenservice@limango.nl

Op batterijen die schadelijke stoffen bevatten vindt u de chemische symbolen Cd voor cadmium, Hg voor kwikzilver en Pb voor lood.

13.2. Voer oude apparaten alstublieft correct af
Elke consument is wettelijk verplicht oude apparaten gescheiden van het huisvuil af te voeren en bijvoorbeeld bij een plaatselijk milieudepot in te leveren. Elektronische oude apparaten worden daar gratis aangenomen. Op deze manier wordt gewaarborgd dat oude apparaten correct worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden.

13.3 Afvoer van lampen en verlichtingsmiddelen
Compacte tl-lampen, metaalhalogeenlampen, tl-buizen en neonlampen kunnen lage concentraties kwikzilver bevatten. Deze moeten bij een plaatselijk milieudepot of een milieuwagen worden ingeleverd. Vermijd bij beschadigde lampen contact met de huid. LED's bevatten geen schadelijke stoffen. Toch moeten ze bij een plaatselijk milieudepot worden ingeleverd. Gloeilampen en halogeenlampen bevatten geen schadelijke stoffen. Deze kunnen via het huisvuil worden afgevoerd.

14. Opslaglocaties van de contracttekst


De AV (Algemene Voorwaarden) kunt u inzien op limango.nl en op limango-outlet.nl. De op het moment van boeking geldige AV worden door limango.nl niet opgeslagen. Het document kunt u via uw browser (bestand >> afdrukken) afdrukken of opslaan.


limango GmbH verwijst op haar pagina's met links naar andere internetpagina's. Voor al deze links geldt: limango GmbH verklaart uitdrukkelijk geen invloed op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina's te hebben. Daarom doen wij hiermee nadrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte pagina's van derden op www.limango.nl en maken deze inhoud niet tot onze eigen inhoud. Deze verklaring geldt voor alle weergegeven links en voor alle inhoud op pagina's waar de links naar leiden.

16. Afbeeldingsrechten


Alle afbeeldingsrechten liggen bij limango GmbH of bij haar partners. Het gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.
Stand: 18.03.2024